Jdi na obsah Jdi na menu
 


Modlitby (odpovědi) u jednotlivých oltářů na slavnost 

Těla a Krve Páně (Boží Tělo) u 4 oltářů

(po evangeliu)

 

 

1) 2)

 

kněz: Chléb z nebe dal jsi jim. Aleluja.

lid: Všechnu líbeznost v sobě mající. Aleluja.


kněz: Nebeský chléb jsi jim udělil. Aleluja.

lid: Andělský chléb bude člověk jíst. Aleluja.

k: Od blesku, krupobití a záhubné zlé bouře, 

l: ochraň nás, Pane Ježíši Kriste.

k: Od moru, hladu a války,

l: ochraň nás, Pane Ježíši Kriste.

k: Od metly zemětřesení,

l: ochraň nás, Pane Ježíši Kriste.

k: Buď milosrdenství Tvé nad námi.

l: Jak doufáme v Tebe.

k: Pane vyslyš mou modlitbu.

l: A mé volání ať k Tobě přijde.

k: Modleme se...................na věky věků.

l: Amen.


3) kněz: Nakrmil je z tučnosti obilí. Aleluja.

lid: A medem ze skály nasytil je. Aleluja.

 

4)

kněz: Vyveď chléb ze země. Aleluja.

lid: A vínem obvesel srdce člověka. Aleluja.

 

 

Te Deum

 

 

Žalmy pro různé příležitosti

Když jsou pochybnosti o Bohu: 12; 53; 63;

při nemoci: 6; 38; 61;

při pocitu nejistoty: 27; 77; 55;

pro uklidnění: 23; 37; 112;

pokání: 51; 130; 131; 32;

při pocitu nevděčnosti: 28; 91; 70;

neshoda s bližními: 71; 86;

obhajoba víry: 34; 33; 104;

vděčnost k Bohu: 118; 120; 121;

před obtížným rozhodnutím: 1; 15; 25;

před spaním: 3; 4; 9;

při probuzení: 8; 121; 124;

nepřítomnost na mši svaté: 84; 119; 122;

prosba o Boží požehnání: 115; 144; 128; 67

ve chvílích štěstí: 146; 147; 149;

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Exorcismus proti satanovi a zlým duchům (od papeže Lva XIII.)

Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen.

Bezpečni přistupujeme k boji proti útokům ďábla ve jménu našeho Pána a Boha Ježíše Krista, na přímluvu Neposkvrněné Panny a Matky Boží Marie, svatého Josefa, svatého archanděla Michaela, svatých apoštolů Petra a Pavla a všech svatých.

Bůh povstává a jeho nepřátelé se rozptylují, prchají před ním, kdo ho nenávidí. Jako se rozplývá dým a jako taje vosk před ohněm, tak se rozptylují a hynou hříšníci. (Ž 67, 2–3).

Hle, kříž + Páně, prchejte nepřátelské mocnosti!

Zvítězil Lev z kmenen Judova, kořen Davidův.

Tvé milosrdenství ať je nad námi, Pane.

Jak doufáme v Tebe.

Slavný kníže nebeských zástupů, svatý archanděli Michaeli, braň nás v boji proti mocnostem temnoty, proti zlým duchům v ovzduší (Ef 6,12). Přijď na pomoc lidem, které stvořil Bůh k svému obrazu a podobě a za velikou cenu vykopupil ze satanova otroctví. Tebe ctí svatá církev jako svého ochránce. Tobě svěřil Bůh vykoupené duše, abys je přiváděl do věčné blaženosti. Požádej Boha pokoje, ať pod našima nohama rozdrtí satana, aby nemohl držet lidi v zajetí a škodit církvi. Přednes naše prosby před tváří Nejvyššího, aby na nás sestoupilo Jeho milosrdenství. Uchop draka, toho starého hada, ďábla a spoutaného ho svrhni do propasti, aby už nikdy nesváděl národy (Ap. 20).

Vymítáme tě nečistý duchu, moci satana, nápore pekelného protivníka, každá ďábelská legie. Ve jménu a mocí + našeho Pána Ježíše Krista buď vykořeněn a vypuzen z Boží církve, z duší stvořených k Božímu + obrazu a vykoupených drahocennou Krví + Božího Beránka.

Neodvažuj se, vychytralý hade, klamat lidské pokolení, pronásledovat Boží církev, ani prosívat a tříbit Boží vyvolené (L 22,31).

Ať ti to rozkáže Nejvyšší Bůh, kterému se ve své pýše odvažuješ protivit a který chce, aby všichni lidé došli spásy (1.Tim.2,4).

Ať ti to přikáže Bůh Otec + Bůh Syn + i Bůh Duch Svatý. Ať ti to rozkáže Kristův Majestát, věčné Slovo + Boží, které se vtělilo a ponížilo pro spásu lidského pokolení, ztraceného tvou závistí a stalo se poslušným až k smrti + kříže. Kristus vybudoval církev na skále a prohlásil, že brány pekla ji nepřemohou a že s ní zůstane až do skonání světa (Mt 28,20).

Ať ti to rozkáže svatým zamením Kříže + a silou všech tajemství svátostí a víry. Na přímluvu mocné Boží rodičky Panny Marie, která byla od prvního okamžiku svého Početí Neposkvrněná a rozdrtila tvou pyšnou hlavu. Na přímluvu svatého Josefa, ochránce církve, svatých apoštolů Petra a Pavla a na přímluvu mučedníků, kteří prolili svou krev za Krista. Ať ti to přikáže na příluvu všech světců a světic, kteří jsou ve věčné blaženosti.

Prokletý draku a celý ďábelský pluku, vyháníme tě skrze Boha + Živého, skrze Boha + Pravého, skrze Boha + Svatého, který tak miloval svět, že dal svého Jednorozeného Syna, aby každý kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný (J 3,16). Přestaň klamat lidi a lákat je do věčného zavržení. Odejdi satane, původce každého klamu a nepříteli lidské spásy. Uteč před Kristem a jeho svatou církví, kterou si Kristus získal cenou své Krve (Ef 1,7). Pokoř se pod mocnou rukou Boží. Chvěj se a uteč před vzýváním mocného a svatého jména Ježíš, před kterým se třese peklo a kterému jsou poddány nebeské Síly, Mocnosti, Panstva, Knížata, Trůny, Andělé a Archandělé, kterého chválí Cherubíni a Serafíni (Ef 1,21; Kol 1,16) a bez ustání volají: Svatý, Svatý, Svatý Pán, Bůh zástupů!

Pane vyslyš mou modlitbu.

A mé volání ať přijde k Tobě.

Pán s vámi.

I s tebou.

Modleme se:

Bože nebe a země, Bože andělů, archandělů, patriarchů a proroků. Bože apoštolů, mučedníků a panen. Ty, který máš moc dát život po smrti. Není Boha kromě Tebe a nemůže být jiný Stvořitel věcí viditelných i neviditelných. Tvé království nemá konce. Pokorně Tě prosíme, abys nás vysvobodil od každé léčky, klamu a nepravosti zlých duchů a zachoval nás bez pohromy. Skrze Krista našeho Pána. Amen.

Od ďáblových nástrah, vysvoboď nás Pane! (3 x)

Prosíme Tě, abys ponížil nepřátele církve, abychom Ti sloužili v bezpečné svobodě. Amen.

 

Duchu Pravdy, proroctví a paměti církve, které zjevuješ Boží hlubiny, veď lidstvo k poznání Ježíše jako Pána a Spasitele světa.

Duchu Těšiteli, nevyčerpatelný prameni radosti a pokoje, vzdu´d solidaritu s trpícími, daruj nemocným pomoc, naplň je vírou a nadějí a posilni všechny v úsilí o lepší budoucnost.

Duchu Svatosti, Božský Dechu, který hýbeš vesmírem, přijď a obnov tvář země. Vzduď v křesťanech touhu po plné jednotě, aby byli ve světě znamením a nástrojem spojení s Bohem. Duchu Života, skrze Tebe se Slovo stalo tělem v lůně Panny Marie, která Ti naslouchala a dovedla se ztišit. Dej, ať jsme vnímaví na Tvé podněty a připraveni poznávat znamení času, která nám dáváš na cestě dějinami.

Duchu Svatý lásky a pokoje přijď! Tobě i věčnému Otci a jednorozenému Synu buď chvála, čest a sláva nyní a navěky věků. Amen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Archiv

Kalendář
<< duben / 2019 >>


Statistiky

Online: 2
Celkem: 116077
Měsíc: 2980
Den: 85