Jdi na obsah Jdi na menu
 


Ite ad IosephJděte k Josefovi (1. M 41,55)

 

Prosba k sv. patronovi (pro ty, kteří mají jméno svatého Josefa, ostatní si dosadí jméno svého svatého patrona, nebo svaté patronky).

Svatý Josefe, můj nebeský patrone. Nosím Tvé jméno. Prosím Tě, oroduj za mne ustavičně u Boha. Utvrzuj mě ve víře, upevňuj v ctnostech, chraň v zápase, abych zvítězil nad zlým nepřítelem a tak dosáhl věčné spásy.

 

Odpustkové modlitby

Svatý Josefe pamatuj na mne a pomáhej mi u svého Svěřence, našeho Pána Ježíše Krista a sjednávej mi i přízeň své nevěsty, jeho Matky Panny Marie. Neboť On žije a vládne s Otcem v jednotě Ducha Svatého na věky věků. Amen. (100 dní, Lev XIII. 1889)

Svatý Josefe, vzore a ochránce ctitelů Nejsvětějšího Srdce Ježíšova, oroduj za nás. Amen. (100 dní, Lev XIII. 1891). 

Vypros nám svatý Josefe, ať žijeme čistý život a jsme si jím vždy jisti. (300 dní, Lev XIII. 1882).

 

Fac nos innocuam sancte Ioseph,      Přispěj nám svatý Josefe,

de currere vitam,                             ať žijeme v nevinnosti,

sitque tou semper tuta patrocinio.     a jsme vždy pod tvou ochranou.

 

Ježíši, Maria, Josefe, vám obětuji své srdce i svou duši. Stůjte při mně v posledním smrtelném zápase. S vámi ať má duše odejde v pokoji. (300 dní, Pius VII. 1807)
    

 

Modlitba k svatému Josefovi po růženci    
    

    K tobě svatý Josefe, přicházíme ve své tísni. A když jsme vzývali o pomoc tvou přesvatou snoubenku Pannu Marii, tak i od tebe s důvěrou žádáme ochranu.
     Pro lásku, která tě pojila s nejsvětější Pannou a Bohorodičkou Marií a pro otcovskou lásku, s kterou jsi objímal Dítě Ježíše, pokorně prosíme: shlédni na dědictví, které Ježíš Kristus svou krví vykoupil a přispěj nám v našich potřebách svou mocnou přímluvou.
     Pečlivý strážce svaté rodiny, opatruj vyvolený lid Ježíše Krista. Odvrať od nás, laskavý otče, všechnu nákazu bludů a zkaženosti. Náš mocný ochránce, pomáhej nám z nebe v tomto boji s mocnostmi temna a jako jsi kdysi vysvobodil Ježíše z nebezpečí života, tak nyní braň Boží církev proti úkladům nepřátel a každému protivenství.
     Nás pak všechny ustavičně ochraňuj, abychom podle tvého příkladu svatě žili, zbožně zemřeli a dosáhli věčné blaženosti v nebi. Amen. 
(Lev XIII.)

               
  K sv. Josefu Dělníkovi

      Svatý Josefe, vzore všech, kterých údělem na zemi je práce. Vypros mi milost, abych každou svou práci konal svědomitě a s kající myslí na usmíření svých hříchů.
     Abych svým povinnostem dával přednost před vlastními zálibami a pracoval s vděčností, že mohu používat vlohy, které mi Bůh dal. Vypros mi, abych pracoval s klidem a poctivě a nelekal se únavy ani obtíží.
     Abych pamatoval, že vydám počet z času, který jsem promarnil, z nadání, které jsem nevyužil a z každého dobrého skutku, který jsem neudělal.
     Ať všechno věnuji pro Ježíše a pro Pannu Marii. Ať všechno dělám podle tvého příkladu svatý Josefe. Amen. (sv. Pius X.).
    

 

Prosba ke svatému Josefovi
    

  Svatý Josefe, ochránce církve. Chraň papeže, biskupy a kněze, ať vedou církev v pravé víře a jednotě.
     Ochránce našich rodin, vypros nám lásku a pokoj. Pomáhej nám při starostech a výchově dětí našich rodin. Vypros nám sílu a braň nás proti útokům zlých duchů.
     Orodovníku nešťastných, vypros jim překonání zármutku a přiveď je k Bohu.
     Strážce a pěstoune Pána Ježíše, vypros nám, ať mu vzdáváme úctu ve svatostánku, kde je Pán Ježíš v Nejsvětější Svátosti.
     Patrone umírajících, vypros nám všem šťastnou hodinu smrti.

Oroduj za nás svatý Josefe,
     aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních.

 

Modleme se:

Všemohoucí Bože, Tys povolal svatého Josefa, aby od počátku chránil dílo našeho vykoupení.
     Dej, ať Tvá Církev plní s jeho pomocí věrně svůj úkol při uskutečňování díla spásy. Amen.
    

 

Modlitba rodičů a za rodiče
    

Svatý Josefe, ty jsi vzorem a patronem všech otců, nauč nás křesťansky chápat svoje povinnosti. Naplň opravdovou radostí srdce rodičů, kteří odevzdávají život svým dětem.
     Ať se otcové starají o svoje rodiny tak, jako ty ses staral o svatou rodinu v Nazaretě, a ať žijí svůj rodinný život s Ježíšem. Vypros nám, aby nás žádné životní překážky nedokázaly vzdálit od Boha, a aby neochladla naše láska.
     Svatý Josefe, svěř Bohu všechny otce, kteří se starají o svoje rodiny, a zejména ty, kteří svoje povinnosti vykonávají s obtížemi. Amen.

 

 

Litaniae de Sanctae Ioseph             Litanie k sv. Josefovi

Kyrie eleison,                                   Pane smiluj se,

Christe eleison,                                Kriste smiluj se,

Kyrie eleison,                                   Pane smiluj se,

(Christe audi nos)                              (Kriste uslyš nás)

(Christe exaudi nos.)                          (Kriste vyslyš nás.)


Pater de caelis, Deus,                   Bože, náš nebeský Otče,

          miserere nobis                           smiluj se nad námi

Fili, Redemptor mundi, Deus,        Bože Synu, Vykupiteli světa,

Spiritus Sancte, Deus,                  Bože Duchu Svatý

Sancta Trinitas, unus Deus            Bože v Trojici jediný

 

Sancta Maria, ora pro nobis          Svatá Maria, oroduj za nás

Sancte Ioseph                           Svatý Josefe

Procles David inclita                    Slavný Davidův potomku

Lumen Patriarcharum                   Světlo patriarchů

Dei Genetrix sponse               Snoubenče (Ženichu) Boží Rodičky

Custos pudice Virginis                  Čestný (Přečistý, Cudný)                                                                  strážce svaté Panny

Filii Dei nutricie                          Pěstoune (Živiteli) Božího Syna

Christi defensor sedule              Pečlivý (Strarostlivý, Bedlivý)                                                                       ochráce Krista

Almae Familiae praeses             Hlavo svaté rodiny                                                                            (živící ochránce rodiny)

Ioseph iustissime                        Josefe spravedlivý

Ioseph castissime                      Josefe čistý (mravný, zdrženlivý)

Ioseph prudentissime                 Josefe moudrý (rozvážný)

Ioseph phortissime                     Josefe statečný

Ioseph oboedientissime               Josefe poslušný

Ioseph phidelissime                    Josefe věrný

Speculum patientiae                   Zrcadlo trpělivosti

Amator paupertatis                    Milovníku chudoby

Exemplar opificum                      Vzore dělníků (pracujících)

Domesticae vitae decus       Ozdobo domácího (rodinného) života

Custos virginum                              Strážce (Ochránce) panen

Familiarum columen                         Oporo rodin

Solacium miserorum                       Útěcho ubohých (nešťastných)

Spes aegrotantium                          Naděje nemocných

Patrone morientium         Patrone (Záštito, Ochránce) umírajících

Terror daemonum                           Postrachu zlých duchů

Protector sanctae Eccelesiae,           Ochránce svaté Církve,

                        ora pro nobis                       oroduj za nás.

 

Agnus Dei,                                          Beránku Boží,

qui tollis peccata mundi,                      který snímáš hříchy světa,

miserere nobis.                                  smiluj se nad námi. (3 X)
 

Constituit cum dominum domus suae.

Et principem omnis possessionis suae.

 

                                           Ustanovil ho pánem svého domu

                                           a vládcem všeho svého majetku.
                                                                            (Ž 105,21)

 

Oremus:                               

Deus, qui ineffabili providentia beatum Ioseph sanctissimae Genetricis tuae sponsum eligere dignatus es, praesta, quaesumus, ut, quem protectorem veneramur in terris, intercessorem habere mereamur in caelis. 
     Qui vivis et regnat in saecula saeculorum. Amen.    

 

Modleme se:

Bože, který jsi v nevýslovné Prozřetelnosti vybral svatého Josefa za Snoubence své nejsvětější Rodičky, dej nám, prosíme, abychom ho měli za přímluvce na nebi, když ho ctíme jako svého Ochránce na zemi.
     Neboť ty žiješ a kraluješ na věky věků. Amen.

 

Modleme se (doslovný překlad):

Bože, který jsi v neomylné prozíravosti blaženého Josefa přesvaté Rodičky tvé, snoubencem vyvolil důstojného, pomoci posloužit prosíme,  abychom, kterého jako ochránce uctíváme na zemi, ručitelem jistým zasloužili si v nebi.
     Který žiješ a kraluješ na věky věků. Amen.

 --------------------------------------------

 

Svatý Josefe při nás stůj. Náš dům i nás vždy opatruj.

Vypros Boží požehnání, ať nás všeho zlého chrání.

Ať se láska, svornost množí, ať žijeme v bázni Boží.

 

Ve ctnostech vždy prospívali a do nebe se dostali.

Proto k tobě voláme, o tvou pomoc žádáme.

Přijmi klíče našeho domu, odvrať od nás vždy pohromu.

 

Buď ty strážcem všeho statku, nedej místo nedostatku.

Uč nás Boha milovat a hříchu se varovat.

Ať jsme živi zde na světě, jak svatá rodina v Nazaretě.

           (Ať jsme živi zde na světě, jak Ježíš, Maria a Ty v Nazaretě).

--------------------------------------------


Píseň ke svatému Josefovi

(19. března)

 

1. Zdráv buď strážce Jezu Krista, jímž nám dána spása jistá.

Svatý Josef buďiž ctěn.

Bůh sám dal mu pod ochranu Ježíše a svatou Pannu.

/: Budiž od nás veleben. :/

 

2. Jaká radost ušlechtilá ve Tvé čisté duši byla,

když jsi Krista v náruč bral.

Z jeho milé dětské tváře, božské lásky plála záře,

/: měníc v radost každý žal. :/

 

3. Ty jsi choval Pána světů, nejkrásnější ze všech květů,

o něj v lásce pečoval.

Jako strážce Krista bdělý, věnovals mu život celý,

/: v jeho službu vše jsi dal. :/

 

4. Na Tvých rukou často dlíval, na Tebe se vděčně díval,

v těle lidském věčný Bůh.

Jakým štěstím duše celá, v chvíli té se rozechvěla,

/: a jak plesal zbožný duch. :/

 

5. Ty jsi hoden cti a chvály, po veškeré světa dáli

jméno Tvoje svaté zní.

A jak skvíš se krásou ctností, zdoben slávou, důstojností,

/: před níž ráj se uklání. :/

 

6. Prosby své Ti přednášíme, Boha vděčně velebíme,

že Tě smíme zbožně ctít.

Tebe v každém našem kříži, v starostech a v každé tíži

/: za ochránce svého mít. :/

 

 

Píseň na svátky sv. Josefa

(19. března a 1. května)

(nápěv: Tisickráte pozdravujem Tebe)

 

1. Na tvůj svátek pozdravujem Tebe, o pěstoune Krista Ježíše,

Tebe slaví celá zem i nebe, z lidských synů stojíš nejvýše.

S Marií jsi Kristu byl nejbližší, muži věrný, pevný a nejtišší.

V nebi Tobě čest je vzdávána, Josefe, strážce Krista Pána.

 

2. Svatý Josefe, na nás pohlédni, vždyť upřímně my prosíme Tebe.

Provázej nás po všechny naše dni, abychom k Bohu došli do nebe.

Vděčné díky každý Bohu vzdává. Jméno Tvé znamená Bůh přidává.

To je pro nás velké znamení, že od Pána milost pramení.

 

3. Všemohoucí a Trojjediný Bůh, za pěstouna Tebe vyvolil.

Neviditelný, mocný Svatý Duch, ochráncem Tě Syna pověřil.

Z vůle Otce přišel na zem z nebe, u lidí otcem nazýval Tebe,

z Panny Marie se narodil, Tobě i Jí ve všem poddán byl.

 

4. Tys byl zvolen Bohem od věčnosti, za snoubence Panny Marie.

Pod Tvou ochranou a pečlivostí, rozkvétala něžná lilie.

A když přišla doba slitování, sám Bůh milostivý shlédl na ni,

archanděl Gabriel poslán byl, aby radostnou zvěst oznámil.

 

5. Ty jsi Pannu čistou ochraňoval, Ty jsi vychovával Ježíška.

V náruči své Ty jsi jeho choval, chránil ho a vedl od malička.

Vypros rodičům všem požehnání, aby dětem dali vychování.

spolu všichni Boha chválili, do nebe se spolu dostali.

 

6. Shlédni na sirotky opuštěné, kteří svoje rodiče neznají,

pohleď i na vdovy uslzené, které o pomoc Tě žádají.

Ty jsi rodin strážce dobrotivý, o jejich blaho jsi starostlivý.

Z bídy, neštěstí a žalosti, přímluvou svou Ty nás vyprosti.

 

7. Přimlouvej se za nás stále z nebe, Tobě svěřujeme národ svůj.

O ochranu prosíme my Tebe, pomáhej nám, stále při nás stůj.

A když jednou budeme umírat, s Matkou Páně Ty u nás budeš stát.

Ať poslední hlas se ozývá: Ježíši, Josefe, Maria.

 

 

Píseň ke svatému Josefovi

(1. května)

 (nápěv vlastní, lze použít i nápěv: Ježíši Králi)

 

1. Dělníku Boží z královské krve, Tys k dílu spásy byl povolán.

Když svého Syna a Pannu Matku, svůj dvojí poklad svěřil Ti Pán.

Nad jesličkami v betlémské noci, co Boží stráž jsi s anděly bděl.

Námahy denní lidského díla s Tebou poznával náš Spasitel.

 

2. Dělníku Boží, tesaři věrný, Tys Pánu světa zbudoval krov

a v domku chudém slyšels Ty první posvátnou hudbu Kristových slov.

Měla zvuk lidský a moudrost Boží a Tys jí duši otvíral rád.

Nauč nás také, Pěstoune tichý, pravdám posvátným své srdce dát.

 

3. Dělníku Boží, pro Dítě s Matkou denní chléb chystáš lopotou svou,

nečekáš za ni odměny jiné, než úsměv díků v tváři těch dvou.

Ve službě věrné, ve službě stálé, Bohu tak dáváš všechno, co máš.

Podej i za nás na oltář svatý, trpký i sladký každý den náš.

 

4. Dělníku Boží, Tvým celým domem, den za dnem stále vál Boží dech.

Přesto jsi spěchal s rodinou svatou do chrámu Páně v svátečních dnech.

Kázal tak Zákon, toužila duše po slavném Božím shromáždění,

k němuž se snáší z pahorků věčných, Hospodin Bůh všech pokolení.

 

5. Dělníku Boží, Syna jsi hledal, na pouti v slavný Jeruzalém.

Našels ho v chrámě, jak slovem vroucím Otcovu slávu zjevuje všem.

Pomoz nám najít vtělené Slovo a věřit z hloubi upřímnosti,

že na nás čeká s toužebnou láskou, sám živý Kristus ve Svátosti.

 

6. Pěstoune Kristův, příteli Boží, u tvého stolu jídal Bůh sám.

Ty nás veď nyní k Hostině Svaté, v níž Tělo své On dává nám.

Ať spojen s námi, se svojí Církví, kterou dal Tobě do ochrany.

Svůj život vlévá haluzím suchým, On vinný keř nám zvěstovaný.

 

7. Dělníku Boží, po díle dobrém tělo i duši Bohu jsi dal.

V hodince smrti, tiché a zralé, sám Boží Syn Ti u lože stál.

Pros nyní za nás v Království věčném, na němž Ti Pán dal královský díl,

aby i v naší hodině smrti Kristus, Pán míru, přítomen byl.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Archiv

Kalendář
<< červenec / 2019 >>


Statistiky

Online: 5
Celkem: 126715
Měsíc: 2621
Den: 78