Jdi na obsah Jdi na menu
 


Litanie a jiné modlitby (2)

18. 3. 2014

litanie k svatým českým patronům, litanie ke sv. Václavovi, litanie k sv. Janu Nepomuckému, litanie k sv. archandělu Michaelovi, litanie k sv. Aloisovi, litanie za zemřelé, úvaha "Začni dnes", modlitba řidiče.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Litanie k českým svatým patronům

 

Pane smiluj se
Kriste smiluj se
Pane smiluj se

 

Bože náš nebeský Otče, smiluj se nad námi
Bože Synu, Vykupiteli světa, smiluj se nad námi
Bože Duchu Svatý, smiluj se nad námi
Bože v Trojici jediný, smiluj se nad námi

 

Svatá Maria, oroduj za nás
svatý Josefe, oroduj za nás
svatý Cyrile a Metoději orodujte za nás
svatý Gorazde oroduj za nás
svatý Klimente
svatý Zikmunde
svatý Kosmo a Damiáne orodujte za nás
svatá Ludmilo oroduj za nás
svatý Václave
ctihodná Přibyslavo
svatý Víte
svatý Vojtěchu
svatý Radime oroduj za nás
svatý Benedikte s bratřími orodujte za nás
svatý Prokope oroduj za nás
svatý Ivane
blahoslavená Mlado oroduj za nás
svatá Zdislavo oroduj za nás
svatá Anežko, oroduj za nás
svatá Hedviko
svatý Norberte
blahoslavený Hroznato
ctihodná Marie Elekto
svatý Jene Nepomucký
svatý Jene Sarkandře
svatý Klemente Maria Dvořáku
svatý Jene Neumanne oroduj za nás
svatí patronové naši vlasti orodujte za nás
všichni svatí a světice Boží orodujte za nás

 

Beránku Boží, který snímáš hříchy světa,
smiluj se nad námi (3 x)

 

Orodujte za nás naši svatí patronové,
aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních.

 

Modleme se:

 

Prosíme Tě, Pane, ochraňuj nás pro slavné zásluhy našich svatých ochránců, abychom vždy zůstali věrni církvi a vlasti a po tomto životě dosáhli jejich společenství v nebi.

Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

-----------------------------------------------------------------------------

Modlitba o sv. Václavovi

 

Bože, který jsi svatého Václava přijal mučednickou palmou z pozemského knížectví do nebeské slávy, na jeho přímluvu nás chraň od všeho protivenství a jednou přijmi do jeho společenství v nebi. Skrze Krista našeho Pána. Amen.

 

Litanie k sv. Václavovi

 

Pane smiluj se
Kriste smiluj se
Pane smiluj se

 

Bože náš nebeský Otče, smiluj se nad námi
Bože Synu, Vykupiteli světa, smiluj se nad námi
Bože Duchu Svatý, smiluj se nad námi
Bože v Trojici jediný, smiluj se nad námi

 

Svatá Maria, oroduj za nás
svatý Václave, oroduj za nás
Vévodo české země,
Zbožný a pokorný kníže
Statečný panovníku
Dědici české země
Hlavní patrone naší vlasti
Ochránce našeho národa
Tvůrce míru
Vládce pokoje
Spravedlivý soudce
Patrone služebníků oltáře
Příklade českých vladařů
Václave, vzore panování
Václave, vzore bratrské lásky
Václave, vzore odpuštění
Těšiteli smutných
Osvoboditeli vězněných
Pomocníku v těžkých obdobích
Mučedníku pro Kristovu zvěst
Přímluvce u Božího trůnu, oroduj za nás

 

Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, smiluj se nad námi
Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, smiluj se nad námi
Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, smiluj se nad námi

 

Dorostl k svatosti za krátký čas
a naplnil mnohé věky. (Mdr 4,13)

 

Modleme se:

 

Všemohoucí Pane, tys dal naší vlasti svatého knížete Václava. Prosíme, na jeho přímluvu, dej naší zemi mír a hojnost svého požehnání. Posiluj v nás lásku k tobě i k bližním, ať žijeme moudře, přemáháme zlo dobrem, ať Ti, jako on, sloužíme celým svým životem a dojdeme za ním k tvému trůnu, tam, kde je krásné nebeské dvorstvo. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

-----------------------------------------------------------------------------

Modlitba o sv. Vojtěchovi

 

 Bože, který jsi svatého Vojtěcha, tvého mučedníka a biskupa, korunoval slávou a ctí, dej nám prosíme, abychom tohoto svatého pomocníka (patrona) měli na zemi vůdcem a mocným orodovníkem v nebi.

Skrze Krista našeho Pána. Amen.

-----------------------------------------------------------------------------

Litanie k sv. Janu Nepomuckému

 

Pane smiluj se
Kriste smiluj se
Pane smiluj se

 

Bože náš nebeský Otče, smiluj se nad námi
Bože Synu, Vykupiteli světa, smiluj se nad námi
Bože Duchu Svatý, smiluj se nad námi
Bože v Trojici jediný, smiluj se nad námi

 

Svatá Maria, oroduj za nás
svatý Jene Nepomucký, oroduj za nás
Zbožný mladíku
Kněže s úctou k Bohu
Svědomitý zpovědníku
Ctiteli Panny Marie
Následovníku apoštolů
Věrný pastýři
Útěcho zarmoucených
Otče chudých
Ochránce nevinných
Učiteli bloudících
Posilo slabých
Pomocníku hříšníků
Jene vzore pokory
Jene vzore zbožnosti
Jene vzore horlivosti
Jene vzore mlčenlivosti
Svatý Boží svědku
Ozdobo kněžského stavuv
Mučedníku zpovědního tajemství
Důstojný vítězi
Oslavo Církve
Ochránce cti
Náš přímluvce u Boha
Svatý patrone české země, oroduj za nás

 

Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, smiluj se nad námi
Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, smiluj se nad námi
Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, smiluj se nad námi

 

Modleme se:


Všemohoucí Bože, děkujeme Ti, že jsi naší vlasti poslal svatého kněze Jana. On pracoval se svatou horlivostí pro tvé království a tys ho posiloval v duchovním zápase, aby dosáhl věčné vítězství. Prosíme, dej na jeho přímluvu našemu národu a české zemi své požehnání a chraň nás od všeho zlého.

Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

-----------------------------------------------------------------------------

Modlitba o sv. Cyrilu a Metoději

 

Všemohoucí věčný Bože, který jsi slovanské národy, skrze blahoslavené vyznavače tvé a biskupy Cyrila a Metoděje, k poznání tvého jména přivedl: dej prosíme, abychom se radovali z jejich slavnosti a byli přijati do jejich  společnosti. Skrze Krista našeho Pána. Amen.

-----------------------------------------------------------------------------

Litanie k sv. archandělu Michaelovi

 

Pane smiluj se
Kriste smiluj se
Pane smiluj se

 

Bože náš nebeský Otče, smiluj se nad námi
Bože Synu, Vykupiteli světa, smiluj se nad námi
Bože Duchu Svatý, smiluj se nad námi
Bože v Trojici jediný, smiluj se nad námi

 

Svatá Maria, oroduj za nás
Svatý Michaeli oroduj za nás
Archanděli se jménem od Boha oroduj za nás
Anděli s mocí od Boha
Anděli míru
Anděli proslavený Božím zjevením
Kníže andělských sborů
Vůdce nebeských zástupů
Záruko vítězství
Strážce Boží cti
Obhájce Pravdy
Bojovníku proti bezbožnosti
Přemožiteli ďábelského vojska
Vítězi nad Luciferem a jeho spojenci
Pomocníku v boji proti satanovi a tělu
Ochránce lidí před útoky ďábla
Ochránce Kristovy Církve
Zářící hvězdo před Božím trůnem
Vykonavateli Božích příkazů
Pečlivý Boží služebníku
Pomocníku umírajících
Průvodce duší před Boží soud
Postrachu pekelných duchů
Štíte proti pyšnému chování

 

Beránku Boží, který snímáš hříchy světa,
smiluj se nad námi. (3x)

 

Modleme se:

 

Všemohoucí věčný Bože, ty jsi ve své dobrotě vyvolil svatého archanděla Michaela za ochránce svaté Církve. Prosíme Tě, ať jsme pod jeho ochranou vysvobozeni od nepřátel a od něho přivedeni k Tobě v hodině naší smrti. Amen.

 

Litanie k sv. Aloisi

 

Pane smiluj se
Kriste smiluj se
Pane smiluj se

 

Bože náš nebeský Otče, smiluj se nad námi
Bože Synu, Vykupiteli světa, smiluj se nad námi
Bože Duchu Svatý, smiluj se nad námi
Bože v Trojici jediný, smiluj se nad námi

 

Svatá Maria, oroduj za nás
Svatá Boží Rodičko,
Svatá Panno panen,
svatý Aloisi,
následovníku Panny Marie
Ochránce čistoty a nevinnosti
Vzore počestnosti
Vzore kajícnosti
Vzore mládeže
Obraze Boží bázně
Bojovníku proti marnostem světa
Ctiteli Kristova umučení
Ctiteli Nejsvětější Svátosti
Rádce pochybujících a malomyslných
Ozdobo církve
Mocný přímluvce, oroduj za nás

 

Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, smiluj se nad námi
Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, smiluj se nad námi Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, smiluj se nad námi

 

Modleme se:


Všemoucí Bože, ty jsi ve svatém Aloisovi spojil nevinnost a kajícnost. Prosíme tě, dej nám své dary, abychom se snažili žít čistým životem a byli mu v kajícnosti podobni. Ať si na jeho přímluvu vážíme čistoty a nevinnosti, abychom tě s ním jednou velebili v nebi. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

 

Litanie a modlitby za zemřelé

 

Bože Stvořiteli a Vykupiteli všech lidí. Dej duším svých služebníků a služebnic očištění od všech hříchů, aby našimi prosbami dosáhly vytouženého odpuštění. Skrze Krista našeho Pána.

 

Pane smiluj se nad ním / ní
Kriste smiluj se nad ním / ní
Pane smiluj se nad ním / ní

 

svatá Maria, oroduj za něj / ni
svatý Josefe oroduj za něj / ni
svatý archanděli Michaeli oroduj za něj / ni
všichni svatí andělé a archandělé orodujte za něj / ni
svatý Abele oroduj za něj / ni
svatý Abraháme oroduj za něj / ni
svatý Jene Křtiteli oroduj za něj / ni
svatí patriarchové a proroci orodujte za něj / ni
svatý Petře a Pavle orodujte za něj / ni
svatý Jene oroduj za něj / ni
svatí apoštolové a evangelisté orodujte za něj / ni
svatý Štěpáne oroduj za něj / ni
svatý Vavřinče oroduj za něj / ni
svatí mučedníci orodujte za něj / ni
svatý Silvestře oroduj za něj / ni
svatý Augustine oroduj za něj / ni
svatý Řehoři oroduj za něj / ni
svatí biskupové a vyznavači orodujte za něj / ni
svatý Benedikte oroduj za něj / ni
svatý Františku oroduj za něj / ni
svatý Kamile oroduj za něj / ni
svatý Jene z Boha oroduj za něj / ni
svatý Jene Maria Vianneyi oroduj za něj / ni
svatý pátere Pio oroduj za něj / ni
svatí řeholníci, kněží a poustevníci orodujte za něj / ni
svatá Marie Magdaléno oroduj za něj / nivsvatá Lucie oroduj za něj / ni
svatá Markéto oroduj za něj / ni
svatá Barboro oroduj za něj / ni
svaté panny a řeholnice orodujte za něj / ni
všichni svatí a světice Boží orodujte za něj / ni.

 

Buď mu / jí / milostivý, odpusť mu / jí / Pane.
Od svého hněvu vysvoboď ho / jí / Pane
od věčného trestu vysvoboď ho / jí / Pane
od všeho zlého vysvoboď ho / jí / Pane
od ďáblovy moci vysvoboď ho / jí / Pane
v soudný den vysvoboď ho / jí / Pane
pro své vtělení a narození vysvoboď ho / jí / Pane
pro své umučení a smrt vysvoboď ho / jí / Pane
pro své vzkříšení a nanebevstoupení vysvoboď ho / jí / Pane
pro příchod Ducha Svatého vysvoboď ho / jí / Pane.

 

Modleme se:

 

Všemohoucí a milosrdný Bože, který jsi lidem dal prostředky ke spáse a odměnu věčného života. Shlédni milostivě na svého služebníka N. (svou služebnici N.) a ujmi se duše, kterou jsi stvořil, aby mohla předstoupit před Tebe, svého Stvořitele v doprovodu svatých andělů. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

 

Přijďte andělé a svatí Boží. Vezměte jeho (její) duši a doprovoďte ji před Boží trůn. Ať ji přijme Kristus, který ji zavolal a dovede ji do nebeského království.

 

Odpočinutí lehké dej mu / jí / Pane.
A světlo věčné ať mu / jí / svítí.
Ať odpočívá ve svatém pokoji.

Amen.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ještě dnes

 

Pane léta běží, léta začínají. Vždy opět 365 nebo 366 dní a tolikrát Tvůj dotaz:

Začneš ještě dnes?“

Pane Ty jsi mi řekl: „Chci Tě mít zcela nerozděleného a to ještě dnes.“

A já jsem Ti dovedl v těch 365 nebo 366 dnech dát pouze tuto odpověď:

Dnes mám jiné starosti, přijď zítra.

A příští den? Nemám náladu a chuť. Mám jinou práci, zcela jinou než být křesťanem.

Nemám, ani vlastně možná nechci mít příležitost odvážit se k Tobě.

S Tebou žít.

Nést svůj kříž s Tebou.

Zítra – snad. Zítra?

Pane, jak se Ti mám přiznat, že se věnuji všemu co se Tobě nelíbí.

Nabídl jsem Ti: zbožná přání, snad i modlitbu navíc, jen abych se osvobodil od Tebe. Abych nemusel žít s Tebou denně 24 hodin, které od Tebe dostavám jako příležitost znovu začít.

Pane možná Ti chci sloužit jen tak hodinu na mši. Chci Tě následovat, ale ne vždycky. Chci nést kříž, ale ne těžký. Chci přinést oběť, ale nedat sebe. Chci Tě milovat, ale ne celým srdcem. Chci začít, ale až zítra.

Pane Tvé naléhání nepřestává. Tvé rty se ptají, zda začnu ještě dnes.

Odpusť mi Pane, co jsem udělal.

Tobě chci skutečně sloužit celým srdcem. S tebou chci jít na všech cestách ve svém životě.

Ještě dnes chci začít. Ještě dnes, ne zítra.
Protože už nikdy nemusí být žádné zítra.

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Modlitba řidiče

    Dopřej mi Pane, pevnou ruku a jisté oči. Dej, ať vždy řídím s pocitem odpovědnosti. Ty jsi dárce života, prosím Tě, dej, abych žádným svým skutkem nezničil nebo nepoškodil tento dar. Ať pomáhám každému, kdo to potřebuje. Nedovol Pane, aby mě ovládla záliba v nezřízené rychlosti. Ať se těším z krásy stvořeného světa a jedu na svých cestách klidně a vyrovnán. Ať bez nehody dojedu k svému cíli. Pane, můj průvodce na mých cestách, pomáhej mi. Amen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Archiv

Kalendář
<< červen / 2019 >>


Statistiky

Online: 1
Celkem: 121553
Měsíc: 2733
Den: 89