Jdi na obsah Jdi na menu
 


Litanie k Božskému Srdci, modlitby a litanie k Duchu Svatému, litanie loretánské, Bavorské litanie, modlitba k Panně Marii od Karla IV. a mistra Jana Husa, modlitba Panny Marie z Medžugorije, litanie k sv. Josefovi, litanie k sv. Janu Křtiteli, litanie ke všem svatým.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Modlitba před svatým přijímáním:

Chléb nebeský přijmu a budu vzývat jméno Pána.

Tělo našeho Pána Ježíše Krista ať zachová mou duši k věčnému životu. Amen.

Krev našeho Pána Ježíše Krista ať zachová mou duši k věčnému životu. Amen.

 

Na vystavení Nejsvětější Svátosti:

Ježíši v Nejsvětější Svátosti Oltářní, smiluj se nad námi. (Aleluja)

 

Duchovní svaté přijímání:

   Pane Ježíši Kriste, věřím, že jsi skutečně přítomen v Nejsvětější Svátosti jako Bůh a člověk. Věřím, že mě miluješ a také já Tě chci mít rád. Ty jsi moje síla, Bože.
     A protože Tě právě nepřijímám v Oltářní Svátosti, přijď prosím Tě, ke mě duchovně a zůstaň se mnou. Nedopusť, abych se od Tebe odloučil. Amen.

 

Litanie k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu

Pane smiluj se,
Kriste smiluj se,
Pane smiluj se,

Bože, náš nebeský Otče, smiluj se nad námi
Bože Synu, Vykupiteli světa
Bože Duchu Svatý
Bože v Trojici jediný

Srdce Ježíšovo, Srdce Syna věčného Otce, smiluj se nad námi

Srdce Ježíšovo, utvořené Duchem Svatým v lůně panenské Matky

Srdce Ježíšovo, podstatně spojené se Slovem Božím

Srdce Ježíšovo, nekonečně vznešené

Srdce Ježíšovo, svatý chráme Boží

Srdce Ježíšovo, stánku Nejvyššího

Srdce Ježíšovo, dome Boží a bráno nebe

Srdce Ježíšovo, planoucí výhni lásky

Srdce Ježíšovo, schránko spravedlnosti a lásky

Srdce Ježíšovo, plné dobroty a lásky

Srdce Ježíšovo, hlubino všech ctností

Srdce Ježíšovo, hodné veškeré chvály

Srdce Ježíšovo, králi a střede všech srdcí

Srdce Ježíšovo, ve kterém jsou všechny poklady moudrosti a vědy 

Srdce Ježíšovo, ve kterém přebývá všechna plnost božství

Srdce Ježíšovo, Otci ze všech nejmilejší

Srdce Ježíšovo, z jehož plnosti jsme všichni přijali

Srdce Ježíšovo, odvěká touho všeho tvorstva

Srdce Ježíšovo, trpělivé a nejvýš milosrdné

Srdce Ježíšovo, bohaté a štědré ke všem, kdo tě vzývají

Srdce Ježíšovo, prameni života a svatosti

Srdce Ježíšovo, smírná oběti za naše hříchy

Srdce Ježíšovo, potupami nasycené

Srdce Ježíšovo, ztrýzněné pro naše nepravosti

Srdce Ježíšovo, až k smrti poslušné

Srdce Ježíšovo, probodené kopím

Srdce Ježíšovo, prameni dokonalé útěchy

Srdce Ježíšovo, živote náš a naše vzkříšení

Srdce Ježíšovo, pokoji náš a naše smíření

Srdce Ježíšovo, obětované za hříšníky

Srdce Ježíšovo, spáso všech, kdo v tebe doufají

Srdce Ježíšovo, naděje všech, kdo v tobě umírají

Srdce Ježíšovo, radosti všech svatých.

Beránku Boží, který snímáš hříchy světa smiluj se nad námi. (3x)

 

Ježíši tichý Srdce pokorného,

přetvoř naše srdce podle Srdce svého.

 

Modleme se:

Všemohoucí věčný Bože,

pohleď na Srdce svého milovaného Syna,

shlédni na chvály a dostiučinění,

které ti přináší za nás hříšníky, usmiř se a odpusť nám, když skrze ně prosíme o tvé milosrdenství.
     Neboť on s tebou žije a kraluje v jednotě Ducha Svatého, Bůh, na věky věků. Amen.

------------------------------------------------------------------

 

Modlitby k Duchu Svatému (Veni Sancte Spiritus)

 

Přijď Duchu Svatý, naplň srdce svých věrných

a zapal v nich oheň své lásky. Aleluja.

Sešli svého Ducha, Pane a všechno bude stvořeno.

A obnovíš tvář země. Aleluja.

 

Modleme se:

Bože, který jsi srdce věřících naplnil Duchem Svatým, dej ať v tom Duchu správně smýšlíme, a stále se radujeme z jeho útěchy.

Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

 

(nebo)

Modleme se:

Bože, ty nám sesíláš svého Ducha, aby nás osvěcoval světlem pravdy.

Dej, ať nám tato Jeho pomoc nikdy nechybí, abychom se dobře rozhodovali a správně jednali.
     Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

 

Všichni s nadějí vzhlíží k Tobě, že jim dáš pokrm v pravý čas.

Ty jim dáváš a oni si berou, otvíráš ruku a sytí se dobrými dary.

Hynou, když vezmeš jim život a vracejí se do svého prachu.

Když sešleš svého Ducha, jsou stvořeni a tak obnovuješ tvář země.

                                                                       (Ž 104, 27-30).
    
    

Veni Sancte Spiritus
    

Svatý Duchu sestup k nám, dej své světlo temnotám, v jasu lásky nech nás žít.

Štědrý Otče ubohých, Dárce darů přemnohých, přijď nám srdce potěšit.

Těšiteli buď náš host, žij nám v srdci pro radost, pro klid, kterým oplýváš.

Po práci nech oddychnout, osvěž naši zprahlou pouť, setři slzy z našich řas.

Daruj šťastný plamen svůj, věrným srdcím; pamatuj, na nás, k nimž ses naklonil.

Bez tebe jsme na zemi, ubozí a ztracení, kořist pro tmu, pro omyl.

Smyj z nás hříchy stopy vin, dej svou svěžest žíznivým, vyhoj z bolestí a ran.

Zchladlým srdcím oheň dej, z lhostejnosti pomáhej, odveď ze zcestí a chraň.

Veď nás k ctnostem, nauč nás, dobrem naplňovat čas, svými dary pomoz všem.

Uč nás jak si zaloužit šťastnou smrt. A dej nám žít věčnou radost před Otcem.

 

Prosba za sedm darů Ducha Svatého

 

Přijď Duchu moudrosti a osvěť mé vědomí,

abych poznal Kristovo učení a podle něho žil.

Přijď Duchu rozumu a nauč mě Pravdě.

Přijď Duchu rady a nauč mě se správně rozhodovat.

Přijď Duchu síly a posiluj mou odvahu

Přijď Duchu umění ať poznávám hmotné i duchovní dobro.

Přijď Duchu zbožnosti a zdokonaluj mou modlitbu

Přijď Duchu bázně Boží a nauč mě pravé úctě k Bohu.

 

Duchu Svatý otevři mé oči, abych viděl krásu stvoření,

otevři mé uši, abych slyšel Tvé poselství,

otevři má ústa, abych vydával svědectví o Tvé radosti,

otevři mé ruce, abych se chopil Tvé pomoci,

otevři mou mysl, abych prožíval Tvou blízkost,

otevři mou duši, abych uvěřil v Tvou lásku,

otevři mé srdce, abych miloval Boha.

 

Přijď již, přijď Duchu Stvořiteli, Duchu smíření, přijď již a proměň svět náš celý v nové stvoření.
    

/: Duchu Svatý, nás svou mocí v lásce obnovuj, nezanech nás bez pomoci, daruj pokoj svůj.:/
    

Probuď svědomí otupené, sbližuj národy, zavěj a přiveď zotročené v říši svobody.
    

Probuď svým dechem kosti suché, zažeň temnotu, najdi zbloudilé, oslov hluché, žehnej životu.
    

 

Svatodušní litanie

Bože náš nebeský Otče, smiluj se nad námi

Bože Synu, Vykupiteli světa, smiluj se nad námi

Bože Duchu Svatý, smiluj se nad námi

Bože v Trojici jediný, smiluj se nad námi
    

Duchu pravdy a moudrosti smiluj se nad námi

Duchu rozumu a dobré rady smiluj se nad námi

Duchu síly a umění smiluj se nad námi

Duchu zbožnosti a svaté bázně smiluj se nad námi

Duchu radosti, pokoje a lásky smiluj se nad námi

Duchu trpělivosti a dobroty smiluj se nad námi

Duchu shovívavosti a tichosti smiluj se nad námi

Duchu víry a důvěry smiluj se nad námi

Duchu zdrženlivosti a pokory smiluj se nad námi

Duchu života a spásy smiluj se nad námi

Duchu odpuštění a smíření smiluj se nad námi

Duchu všech ctností smiluj se nad námi

Duchu posvěcující milosti smiluj se nad námi

Duchu Božího synovství smiluj se nad námi

Vědoucí myšlení a úmyslů srdce smiluj se nad námi

Dárce nebeských darů smiluj se nad námi

Těšiteli v každém protivenství smiluj se nad námi

Prameni všeho dobrého smiluj se nad námi

Posilo prospívajících v dobrém smiluj se nad námi

Koruno dokonalých smiluj se nad námi

Radosti andělů smiluj se nad námi

Světlo patriarchů smiluj se nad námi

Učiteli proroků smiluj se nad námi

Moudrosti apoštolů smiluj se nad námi

Vítězství mučedníků smiluj se nad námi

Umění vyznavačů smiluj se nad námi

Čistoto panen smiluj se nad námi

Posvětiteli všech svatých smiluj se nad námi

Duchu Svatý smiluj se nad námi

 

Beránku Boží, tys na sebe vzal hříchy světa, smiluj se nad námi (3x)

 

Modleme se:

Bože, Tys (dnešního dne) poučil srdce věřících osvícením Ducha Svatého, dej nám, ať v tom Duchu správně smýšlíme a stále se radujeme z jeho útěchy.

       / Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

 

nebo pokračujeme:

 

      /Bože, Tobě je otevřeno každé srdce, Ty znáš vůli každého člověka dříve než promluví a nejtajnější rozhodnutí jeho srdce nejsou pro Tebe tajemstvím.

Očisti, prosíme, vylitím Ducha Svatého naše srdce, abychom Tě stále více poznávali a milovali, Tobě sloužili a tak se Ti zalíbili.

     Všemohoucí Otče, prosíme Tě, sešli nám Ducha Svatého, aby nám jeho milost usnadnila odpuštění našich hříchů, vysvobodila nás od pokušení závisti, lenosti a nečistoty duše.
     Ať nás Duch Svatý naplní svými dary: moudrostí, rozumem, radou, silou, uměním, zbožností a správnou úctou k Bohu.
     Ať v nás Svatý Duch posiluje vědomí Božího synovství a víru, utvrzuje naději a rozhoří naši lásku ke Kristu v Nejsvětější Svátosti.
     Ať osvítí naše vědomí, abychom mohli přestoupit před Tvůj soud s čistým srdcem a svědomím.
     Skrze Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, který v jednotě Svatého Ducha s Tebou žije a vládne na věky věků. Amen.

 

       Všemohoucí Pane a Bože, Duchu Svatý, stydíme se, že Tě neznáme, že jsi pro nás neznámý Bůh, kterého poznali první křesťané. Sami jsme si tím vinni, protože o Tebe neprojevujeme zájem.
     Neznáme Tě, i když jsme pokřtěni i v Tvém jménu. Máme žít podle Tebe, být Tvými, Duchu Svatý. Zapomínáme se k Tobě modlit. Snad si na Tebe vzpomeneme ještě na Tvé svátky.
     A přece se máme modlit v Tobě Duchu Svatý, protože jen ten, kdo žije v Tobě a z Tebe, umí říci: Abba – Otče, nebo Ježíš je Pán.
     Nehledám Tě Duchu Svatý, i když jsem Tvůj chrám, ale jaký já jsem chrám. Je v něm pusto a prázdno. Mám málo víry, neučím se u Tebe a Ty mě chceš naučit Pravdě.
     Neotvírám se naději, kterou Ty přinášíš svou milostí. Mám málo lásky, protože jsem Ti, Boží Lásko, postavil zeď ve svém srdci.
     Nepřijal jsem Tě, Duchu Svobody a zůstal jsem v otroctví hříchu. Jsem bezradný, ačkoli jsem přijal Tvou svátost biřmování.
     Dáváš mi své dary: moudrost, rozum, radu, sílu, umění, zbožnost a Boží bázeň - úctu k Bohu.
     Jsem mrzutý a málo užitečný, protože ve mě nejsou Tvé plody: radost, shovívavost, vlídnost, tichost, láska a pokoj. Jestliže Tě nemám Duchu Boží, nejsem Kristův.
     Svatý Duchu, pečeti mého křtu a biřmování, Ty všechno obnovuješ a vaneš kudy chceš, přijď k nám a smiluj se nad námi.
     Dej nám sílu, abychom zůstali věrni církvi, papeži a biskupům, kteří jsou nástupci apoštolů, těch ustrašených lidí, které jsi o Letnicích stmelil ohnivým Vichrem ve společenství svatých.
     Navštiv nás jako Oheň a zapal v nás Boží Lásku, přijď jako Letnicový Vichr, abychom nestáli na místě a šli mezi lidi, ke kterým nás pošleš.
     Dej nám sílu, ať zůstaneme věrni Církvi, nástupcům apoštolů, papeži a biskupům.

       Duchu Svatý přiveď nás jednou do slávy Boha Otce, skrze našeho Pána Ježíše Krista, který s Ním žije a vládne v Tvé jednotě na věky věků. Amen.

 

Přijď Duchu Svatý, naplň srdce svých věrných

a zapal v nich oheň své lásky. Aleluja.

Sešli svého Ducha, Pane a všechno bude stvořeno.

A obnovíš tvář země. Aleluja.
    

 

Loretánské litanie

Pane smiluj se,

Kriste smiluj se,

Pane smiluj se,

Bože, náš nebeský Otče, smiluj se nad námi

Bože Synu, Vykupiteli světa,

Bože Duchu Svatý

Bože v Trojici jediný, smiluj se nad námi
    

Svatá Maria, oroduj za nás

Svatá Boží Rodičko,

Svatá Panno panen

Matko Kristova

Matko Církve

Matko božské milosti

Matko nejčistší

Matko nejcudnější

Matko neporušená

Matko neposkvrněná

Matko láskyhodná

Matko obdivuhodná

Matko dobré rady

Matko Stvořitelova

Matko Spasitelova

Panno nejmoudřejší

Panno úctyhodná

Panno chvályhodná

Panno mocná

Panno dobrotivá

Panno věrná

Zrcadlo spravedlnosti

Trůne moudrosti

Příčino naší radosti

Stánku Ducha Svatého

Stánku vyvolený

Stánku zbožnosti

Růže tajemná

Věži Davidova

Věži ze slonové kosti

Dome zlatý

Archo úmluvy

Bráno nebeská

Hvězdo jitřní

Uzdravení nemocných

Útočiště hříšníků

Těšitelko zarmoucených

Pomocnice křesťanů

Královno andělů

Královno patriarchů

Královno proroků

Královno apoštolů

Královno mučedníků

Královno vyznavačů

Královno panen

Královno všech svatých

Královno počatá bez poskvrny hříchu dědičného

Královno posvátného růžence

Královno rodin

Královno míru, oroduj za nás.

 

Beránku Boží, který snímáš hříchy světa,

smiluj se nad námi. (3x)
    

 

Závěrečné modlitby po litaniích během roku

 

Od Adventu do Narození Páně:

 

Anděl Páně zvěstoval Panně Marii

a ona počala z Ducha Svatého.

 

Modleme se:

Bože, Tvé Věčné Slovo se při andělově zvěstování stalo v lůně Panny Marie člověkem.
     Vyslyš naše pokorné prosby a dej všem, kdo ji s vírou uctívají jako Bohorodičku, aby jim její přímluva u Tebe stále pomáhala.

Skrze Krista našeho Pána. Amen.

 

V době vánoční:

 

Po porodu, Panno, jsi zůstala neporušená.

Přimlouvej se za nás svatá Boží Rodičko.

 

Modleme se:

Bože, Tys vyvolil Pannu Marii za Matku Spasitele lidského pokolení. Dej, ať poznáváme, že ta, která nám zrodila původce života, stále se za nás u něho přimlouvá.

Neboť on s Tebou žije a kraluje v jednotě Ducha Svatého na věky věků. Amen.

 

V době velikonoční:

 

Raduj se a plesej Panno Maria, aleluja,

neboť Pán vpravdě vstal, aleluja.

 

Modleme se:

Bože, vzkříšením svého Syna našeho Pána Ježíše Krista, jsi naplnil svět radostí.
     Dej, ať na přímluvu jeho Rodičky, Panny Marie, dosáhneme radosti života věčného.

Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

 

V I. a II. mezidobí:

I. mezi vánoční a postní dobou.

II. mezi Velikonocemi a Adventem

 

Oroduj za nás svatá Boží Rodičko,

aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních.

 

Modleme se:

Všemohoucí věčný Bože, dej nám, svým služebníkům,

stálé zdraví duše i těla a na přímluvu Panny Marie

obrať naše trápení v trvalou radost.

Skrze Krista našeho Pána. Amen.

 

 

Bavorské litanie k Panně Marii (I.)

 

Kněžno máje, buď pozdravena

 

Sbor cherubů v radosti jásá. Maria buď pozdravena

Tvou krásu zpěv serafů hlásá. Maria buď pozdravena

Dav světců své Královně volá. Maria buď pozdravena

Hlas Matky i hněv Syna zdolá. Maria buď pozdravena

Duch Moudrosti v duši Tvé trůní. Maria buď...

Ráj vdechuje Tvých ctností vůni. Maria buď...

 

Kněžno máje, buď pozdravena

 

Jak paprsek slunce jsi jasná. Slyš Maria svých dětí hlas

Nad luny třpyt tvář Tvoje krásná. Slyš Maria...

Moc Tvoji svit jitřenky věstí. Slyš Maria ...

O pošli nám z nebe svit štěstí. Slyš Maria ...

Mrak večerních stínů Tě chválí. Slyš Maria ...

A závoj Tě tajemství halí. Slyš Maria svých dětí hlas

 

Kněžno máje, buď pozdravena

 

Jsi námořníků Hvězda spásná. Maria buď pozdravena

Veď k přístavu ráje nás, Jasná. Maria buď pozdravena

Zpěv slavíků Tvé kroky vítá. Maria buď pozdravena

Laň na horách Tě zdraví hbitá. Maria buď pozdravena

Květ fialky vůní Tvou dýše. Maria buď pozdravena

A pomněnka Ti šeptá tiše. Maria buď pozdravena

 

Kněžno máje, buď pozdravena

 

A našeho srdce hlas volá. Slyš Maria svých dětí hlas

Zla nástrahy ať moc Tvá zdolá. Slyš Maria ...

Mír syna ať v duši nám jásá. Slyš Maria ...

Znáš Matko, když bolest nás drásá. Slyš Maria ...

Ctnost čistoty daruj svým dětem. Slyš Maria ...

Strom štěstí pak rozpučí květem. Slyš Maria ...

 

Kněžno máje, buď pozdravena 

-----------------------------------------------------------------------------

 

Bavorské litanie k Panně Marii (II.)

 

Matko Boží, voláme k Tobě

 

Chválí Tě andělů kůry. Slyš Maria svých dětí hlas.

Chválí Tě svatí Boží. Slyš Maria svých dětí hlas.

Chválí Tě blažených sbory. Slyš Maria svých dětí hlas.

Chválí Tě Církev svatá. Slyš Maria svých dětí hlas.

Chválí Tě synové Evy. Slyš Maria svých dětí hlas.

 

Matko Boží, voláme k Tobě

 

Matka jsi milosti Boží. Slyš Maria svých dětí hlas.

Matka jsi moudrosti pravá.

Matka jsi věčné rady.

Matka jsi duchovní síly.

Matka jsi překrásné lásky.

 

Matko Boží, voláme k Tobě

 

Nebes jsi Královna krásná.

Panenství koruna zlatá.

Studnice ctnosti jsi čistá.

Naděje rajská jsi Kněžna.

Nevěsta Neposkvrněná.

 

Matko Boží, voláme k Tobě

 

Blažených radost jsi milá.

Věrných jsi chvála Ty stálá.

Vítězů pomoc jsi mocná.

Všech svatých zářivá Hvězda.

Pokorných synů jsi láska.

 

Matko Boží, voláme k Tobě

 

Ty jsi prut z kořene Jesse.

Tys chvála Svatého Ducha.

Nového Zákona archa.

Nebeské vlasti jsi brána.

Zrcadlo Církve jsi svaté.

 

Matko Boží, voláme k Tobě

 

Hříšných jsi záruka spásná.

V zármutku útěcha sladká.

Záštito Božího lidu.

Příčina radosti naší.

Svatých jsi přesvatá Matka. Slyš Maria svých dětí hlas.


Matko Boží, voláme k Tobě

-----------------------------------------------------------------------------

 

Modlitba k Panně Marii od Karla IV.

(1316 - 1378)

Ty Panno Maria, komnato vtěleného Slova, jsi studna, ze které lidská přirozenost načerpala živou, na věky tryskající vodu.
     Jsi nejjasnější drahokam panenství, do jehož čistoty rozlilo Boží slunce své paprsky. Když se v tobě tyto paprsky odrazily, osvětlily naše temnoty a svou vřelostí rozžehly lidská srdce, aby se spalovala láskou k Bohu.
     Věrně se podobáš orlici, která v povětří předstihne ostatní tvory, ač ji nesou křídla prosté barvy. Právě tak jsi ty vylétla nad všechny sbory andělů, ač tě nesla ctnost prosté pokory. O orlích křídlech zvolal i svatý Jan v Apokalypse, že byla dána ženě spějící k porodu.
     Když ses jako orlice pozvedla do výše a hřála ses láskou Božího slunce, omladila jsi starobu celého lidského rodu a lázní nového zrození jsi smyla stáří.

Jsi pravá matka milosti.

Jméno matky provinění, která nás svým hříchem oslepila, jméno Eva, obracíš v Ave, jím nás zavolej. Ve své laskavé moudrosti jsi nás vydala světlu. Jako orlice nastavuje slunci svá mláďata, nastavila jsi ty, která jsi zahnala mračno starého šera, pravému slunci nás, aby se jeho žárem osvětlily naše smrtelné oči.
     Proto před tvou tváří tvůj adoptivní syn, jemuž tě tvůj Syn na kříži svěřil, svatý Jan, nosí znak orlice jako odznak pokory a vítězství.
     On nesl i palmu tvého panenství.

---------------------------------------------

Modlitba k Panně Marii od mistra Jana Husa

(1369/71 - 1415)

       Abychom mohli vybřednout z hříchu, vzývejme pomoc Panny Marie a pozdravujme ji.
        Já ubohý, jak budu schopen chválit svatou Pannu, která je větší než všechna chvála? Nikdo nemůže dostatečně pozdravit tu, kterou pozdravil anděl, kterou Syn uctivě poslouchal, jíž se svěřil Duch Svatý a kterou obdivuje celý svět. Máme k ní tedy přistupovat s bázní a s úctou a chválit ji.
     Jestliže spravedliví nejsou hodni, jak budou hodni hříšníci? A přece by ani spravedliví ani hříšníci neměli ustávat v její chvále.
     Neboť v ní je všechna milost Boha Otce, Syna i Ducha Svatého. Je v ní plnost milosti pro ni samu i milost, která se vylévá na nás.

---------------------------------------------

Modlitba Panny Marie z Medžugorije

     Bože, náš Otče. Věříme, že nás zachráníš před věčnou zkázou. Prosíme Tě, zachraň Zemi, na kterou jsi poslal svého jediného Syna, našeho Pána Ježíše Krista. Jsi naše jediná naděje. Bože Otče Všemohoucí, pohleď na hříšníky jako na zbloudilé syny a dcery. Jsi naše naděje, věčná Lásko.
     Smiluj se, vroucně Tě prosíme. Nevidíme žádné jiné východisko ve zmatku našeho času z nebezpečí, které hrozí naší planetě a celému lidstvu. Pomoz svou laskavou všemohoucností. Otevři svou milující náruč a zažeň satanův stín. Bože buď k nevěře tohoto století. Smiluj se nad vědci a osviť Duchem Svatým jejich myšlení. Bože, slituj se nad malými dětmi, které přišli do světa lži a klamu. Zasviť jim svou pravdou do duše. Amen.

Pro všechny, kteří uposlechnou je požehnání Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.

(tuto modlitbu naučila Panna Marie šest vizionářů v Medžugoriji a žádala její rozšiřování).

---------------------------------------------

 

Litanie k sv. Josefovi

Pane smiluj se

Kriste smiluj se

Pane smiluj se

Bože, náš nebeský Otče, smiluj se nad námi

Bože Synu, Vykupiteli světa,

Bože Duchu Svatý

Bože v Trojici jediný, smiluj se nad námi
    

Svatá Maria, oroduj za nás

Svatý Josefe oroduj za nás

Slavný Davidův potomku

Světlo patriarchů

Snoubenče Boží Rodičky

Čestný strážce svaté Panny

Pěstoune Božího Syna

Ochotný ochránce Krista

Hlavo svaté rodiny

Josefe spravedlivý

Josefe čistý

Josefe moudrý

Josefe statečný

Josefe poslušný

Josefe věrný

Zrcadlo trpělivosti

Milovníku chudoby

Vzore dělníků

Ozdobo domácího života

Strážce panen

Oporo rodin

Útěcho ubohých

Naděje nemocných

Patrone umírajících

Postrachu zlých duchů

Ochránce svaté Církve, oroduj za nás.

 

Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, smiluj se nad námi (3 x)

 

Ustanovil ho pánem svého domu.

A vládcem všeho svého majetku. (Ž 105,21)

 

Modleme se:

Bože, který jsi v nevýslovné Prozřetelnosti vyvolil svatého Josefa za snoubence své nejsvětější Rodičky, dej nám, prosíme, abychom měli za přímluvce na nebi toho, kterého uctíváme jako ochránce na zemi.
     Neboť ty žiješ a kraluješ na věky věků. Amen.


    

Litanie k sv. Janu Křtiteli
    

Pane smiluj se nad námi

Kriste smiluj se nad námi

Pane smiluj se nad námi

Bože, náš nebeský Otče smiluj se nad námi

Bože, Synu Vykupiteli světa smiluj se nad námi

Bože Duchu Svatý smiluj se nad námi

Bože v Trojici jediný smiluj se nad námi

Svatá Maria oroduj za nás

Svatý Jene Křtiteli oroduj za nás

Od Boha rodiči vyžádaný

Rodičům podivuhodně slíbený

V životě matky Duchem Svatým naplněný

V životě matky plesající v přítomnosti Mesiáše

Obdarovaný jménem od Boha

Vyslanče Boží

Předchůdce Páně

Proroku Nejvyššího

Proroku v duchu a moci Eliášově

Milovníku samoty

Vzore Boží lásky k lidem

Vzore opuštění světa

Vzore přísného života

Vzore sebezapření

Vzore pravého pokání

Vzore pokory

Vzore čistoty

Hlase volajícího na poušti

Kazateli cesty spásy

Křtiteli Páně

Křtiteli kajících hříšníků

Neohrožený karateli hříchu

Mučedníku Pravdy

Nejvyšší mezi lidskými syny, oroduj za nás

 

Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, smiluj se nad námi (3 x)


24. 6.:
     Bože, který jsi oslavil tento den památkou narození sv. Jana Křtitele, dej nám milost duchovních radostí a veď nás k věčné spáse.
     Skrze Krista našeho Pána. Amen.


29. 8.:
     Prosíme Tě Pane, dej nám na přímluvu Tvého Předchůdce, mučedníka sv. Jana Křtitele dojít do věčné radosti.
     Neboť Ty žiješ a vládneš na věky věků. Amen.

 

Litanie ke všem svatým

Pane smiluj se, Kriste smiluj se, Pane smiluj se,

Bože, náš nebeský Otče, smiluj se nad námi

Bože Synu, Vykupiteli světa,

Bože Duchu Svatý

Bože v Trojici jediný smiluj se nad námi
    

svatá Maria, oroduj za nás

svatá Boží Rodičko,

svatá Panno panen, oroduj za nás

svatý Michaeli, oroduj za nás

svatí Boží andělé, orodujte za nás

svatý Josefe, oroduj za nás

svatý Jene Křtiteli, oroduj za nás

svatý Petře a Pavle, orodujte za nás

svatý Ondřeji, oroduj za nás

svatý Jene

svatá Maří Magdaléno

svatý Štěpáne

svatý Ignáci z Antiochie

svatý Vavřinče

svatý Václave

svatý Vojtěchu

svatý Jene Nepomucký

svatá Perpetuo a Felicito, orodujte za nás

svatá Anežko, oroduj za nás

svatý Řehoři, oroduj za nás

svatý Augustine

svatý Athanasie

svatý Basile

svatý Martine

svatý Cyrile a Metoději, orodujte za nás

svatý Benedikte, oroduj za nás

svatý Prokope

svatý Františku a Dominiku, orodujte za nás

svatý Františku Xaverský, oroduj za nás

svatý Jene Maria Vianneyi

svatá Anežko Česká

svatá Kateřino Sienská

svatá Hedviko

svatá Terezie od Ježíše, oroduj za nás

všichni svatí a světice Boží, orodujte za nás

 

Měj s námi slitování, vysvoboď nás Pane

ode všeho zlého

ode všeho hříchu

od ďáblových úkladů

od hněvu, nenávisti a zlé vůle

od smrti věčné

svým svatým vtělením

svou smrtí a zmrtvýchvstáním

sesláním Ducha Svatého, vysvoboď nás Pane

 

I když jsme hříšníci, prosíme Tě vyslyš nás

veď a ochraňuj svou církev,

papeži a biskupům, kněžím a jáhnům

dej věrnost ve svatém povolání,

všem národům dej mír a pravou svornost,

nám všem dej vytrvat v Tvé službě,

všem, kdo v Tebe věří, dej jednotu,

veď lidstvo k světlu evangelia,

přiveď nás k pravému pokání,

probouzej v nás touhu po Tobě,

odpusť nám Pane, ušetři nás Pane,

zachraň naše bratry a sestry, příbuzné,

přátele a dobrodince před smrtí věčnou,

všem, kdo nám prokazují dobro,

odplať dobrem věčným,

dej všem zemřelým věčné odpočinutí,

požehnej zemi a chraň úrodu,

chraň svět před epidemiemi, hladem a válkou,

Ježíši, Synu Boha živého,

Kriste uslyš nás (2 x), Kriste vyslyš nás (2 x)

 

Modleme se:

Bože naše útočiště a sílo. Ty víš jak jsme slabí a bezmocní. Dej nám sílu, abychom Tě milovali, jako Tě milovali Tvoji svatí.
     Prosíme o to skrze Krista našeho Pána. Amen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Archiv

Kalendář
<< červen / 2019 >>


Statistiky

Online: 3
Celkem: 121555
Měsíc: 2732
Den: 91