Jdi na obsah Jdi na menu
 


ORACELATINSKÉ A ČESKÉ MODLITBY – Pater noster, Ave Maria, výslovnost: Otče náš a Zdrávas Maria. Credo, Gloria Patri, Salve Regina, Sub tuum praesidium, Angelus Domini, Regina coeli, Rosarium – Růženec,

 

LATINSKÉ A ČESKÉ MODLITBY

 

In nomine Patris et Filii et Spiritui Sancti                       Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého

 

Adiutorium nostrum in nomine Domini,                            Naše pomoc ve jménu Páně,

qui fecit caelum et terram.                                              který stvořil nebe a zemi.

 

Pater noster, qui es in caelis,                                     Otče náš, jenž jsi na nebesích,

sanctificetur nomen tuum,                                             posvěť se jméno tvé,

adveniat regnum tuum,                                                  přijď království tvé,

fiat voluntas tua, sicut in caelo et in terrae.                  buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi.

Panem nostrum cotidianum                                           Chléb náš vezdejší

da nobis hodie                                                                  dej nám dnes

et dimitte nobis debita nostra,                                       a odpusť nám naše viny,

sicut et nos dimittibus                                                   jako i my odpouštíme

debitoribus nostris                                                        našim viníkům

et ne nos inducas intentationem,                                  a neuveď nás v pokušení,

sed libera nos a malo. Amen                                        ale zbav nás od Zlého. Amen

 

(řecky: Ton arton hémón ton epiúsion dos hémin sémeron. / Chléb z nás nadpodstatný dej nám dnes.)

 

-----------------------------------------------------------------------------

Ave Maria gratia plena, Dominus tecum,                    Zdrávas Maria milosti plná, Pán s tebou,

benedicta tu in mulieribus,                                                požehnaná jsi mezi ženami,

et benedictus fructus                                                       a požehnaný plod

ventris tui Jesus.                                                             života tvého Ježíš.

Sancta Maria, Mater Dei                                                  Svatá Maria, Matko Boží

ora pro nobis peccatoribus,                                           pros za nás hříšné,

nunc et in hora mortis nostrae. Amen                            nyní i v hodinu smrti naší. Amen

-----------------------------------------------------------------------------                   

Credo  in Deum Patrem omnipotentem,                           Věřím v Boha, Otce všemohoucího,

Creatorem caeli et terrae.                                                   Stvořitele nebe i země.

Et in Iesum Christum, Filius eius unicum,                     I v Ježíše Krista, Syna jeho jediného,

Dominum nostrum, qui conceptus                                    Pána našeho, jenž se počal

est Spiritu Sancto, natus ex Maria Virgine,          z Ducha Svatého, narodil se z Marie Panny,

passus sub Pontio Pilato,                                                 trpěl pod Pontským Pilátem,

crucifixus, mortuus, et sepultus.                                     ukřižován umřel a pohřben je.

Descendit ad inferos,                                                        Sestoupil do pekel,

tertia die resurrexit a mortuis,                                         třetího dne vstal z mrtvých,

ascendit ad caelos,                                                           vstoupil na nebesa,

sedet ad dexteram Dei Patris omnipotentis.               sedí po pravici Boha Otce všemohoucího.

Inde venturus est iudicare vivos et mortuos.                Odtud přijde soudit živé i mrtvé.

Credo in Spiritum Sanctum,                                            Věřím v Ducha Svatého,

sanctam Ecclesiam catholicam                                      svatou církev obecnou,

Sanctorum communionem,                                             společenství svatých,

remissionem peccatorum,                                              odpuštění hříchů,

carnis resurrectionem                                                      vzkříšení těla

et vitam aeternam. Amen.                                                a život věčný. Amen.

 

Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancti,                           Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,

sicut erat in principio, et nunc, et semper                     jako byla na počátku i nyní i vždycky

et in saecula saeculorum.Amen.                                  a na věky věků. Amen.

-----------------------------------------------------------------------------

 

Salve Regina, Mater misericordie,                        Zdrávas Královno, Matko milosrdenství,

vita, dulcedo et spes nostra salve,                      živote, sladkosti a naděje naše, buď zdráva,

ad te clamamus exulesfilli Hevae,                                   k tobě voláme vyhnaní synové Evy,

ad te suspiramus, gementes et flentes                           k tobě vzdycháme, lkající a plačící

in hac lacrimarum valle.                                                     v tomto slzavém údolí.

Eia ergo advocata nostra                                                   A proto orodovnice naše

illos tuos misericordes oculos ad nos converte             obrať k nám své milosrdné oči

et Jesum benedictum fructum ventris tui                        a Ježíše, požehnaný plod života svého

nobis  post hoc exilium ostende.                                     nám po tomto putování ukaž.

O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria.          O milostivá, o přívětivá, o přesladká Panno Maria.

Amen.

------

Ora pro nobis sancta Dei Genetrix,                               Oroduj za nás svatá Boží Rodičko,

ut digni efficiamur promissionis Christi.         aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních.

-----------------------------------------------------------------------------

Sub tuum praesidium confugimus,                         Pod ochranu tvou se utíkáme,

sancta Dei Genetrix.                                                    svatá Boží Rodičko.

Nostras deprecationes ne despicias                          Neodmítej naše prosby

in necessitatibus nostris,                                            v našich potřebách,

sed a periculis cunctis libera nos semper,          ale ode všeho nebezpečí vysvoboď nás vždycky,

Virgo gloriosa et benedicta, Domina nostra,               Panno slavná a požehnaná, Paní naše,

Mediatrix nostra, Advocata nostra,                             Prostřednice naše, orodovnice naše,

tuo Filio nos reconcilia,                                                u Syna nám smilování vypros,

tuo Filio nos commenda,                                              Synu svému nás doporuč,

tuo Filio nos repraesenta.                                           k Synu svému nás doprovoď.

(modlitbu z 2. století upravil a napsal sv. Jan Kasiánský v 5. století)

 

Angelus Domini nuntiavit Mariae                                 Anděl Páně zvěstoval Panně Marii

et concepit de Spiritu Sancto.                                       a ona počala z Ducha Svatého.

Ave Maria .....                                                                     Zdrávas Maria .....

Ecce ancilla Domini                                                       Maria řekla, jsem služebnice Páně,

fiat mihi secundum verbum tuum.                              ať se mi stane podle tvého slova.

Ave .....                                                                               Zdrávas .....

Et Verbum caro factum est                                           A Slovo se stalo Tělem

et habitavit in nobis.                                                      a přebývalo mezi námi.

Ave ....                                                                               Zdrávas .....

Ora pro nobis sancta Dei Genetrix,                          Oroduj za nás svatá Boží Rodičko,

ut digni efficiamur promissionibus Christi.             aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních.

 

Oremus: Modleme se:

Gratiam Tuam quaesumus Domine,                        Pane, poznali jsme andělské poselství

mentibus nostris infunde,                                            o vtělení Krista, Tvého Syna,

ut qui angelo nuntiante Christi,                                   vlej nám, prosíme,

Filii tui incarnationem cognovimus                            do duše svou milost,

per passionem eius et crucem                                  ať nás jeho umučení a kříž

ad ressurectionis gloriam perducamur.                  přivede ke slávě vzkříšení.

Per Christum Dominum nostrum. Amen.                Skrze Krista našeho Pána. Amen.

-----------------------------------------------------------------------------

Regina coeli laetare, Alleluia.                                 Raduj se Královno nebeská, aleluja,

Quia quem meruisti portare, Alleluia.                        protože splnil Pán slova svá, aleluja,

Ressurexit, sicut dixit, Alleluia,                                 z mrtvých vstal, matko, Ježíš tvůj, aleluja,

ora pro nobis Deum, Alleluia.                                    u Něho za nás oroduj, aleluja.

 

Gaude et laetare Virgo Maria, Alleluia,                     Raduj se a plesej Panno Maria, aleluja,

quia surrexit Dominus vere, Alleluia                         neboť Pán vpravdě vstal, aleluja.

 

Oremus: Modleme se:

Deus qui per ressurectionem                                   Bože, vzkříšením svého Syna

Filii Tui Domini nostri Iesu Christi,                              našeho Pána Ježíše Krista,

mundum laetificare                                                    jsi naplnil svět radostí,

dignatus es, praesta, quaesumus, ut per eius        dej, ať na přímluvu jeho Rodičky, Panny Marie,

Genitricem Virginem Mariam                                    dosáhneme radosti

perpetuae capiamus  gaudia vitae.                         života věčného.

Per Christum Dominum nostrum. Amen.                  Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

-----------------------------------------------------------------------------

Rosarium                                                                     Růženec

Růženec se modlí:

Radostný: pondělí, sobota, advent a doba vánoční

Světlý: čtvrtek, a 6. 8. (Proměnění Páně)

Bolestný: úterý, pátek a doba svatopostní

Slavný: středu, neděli a doba velikonoční, 15. a 22. 8. (Nanebevzetí a korunovace P. Marie)

  

I. Mysteria gaudiosa                                                    Radostná tajemství

Maria concepit de Spiritu Sancto                              kterého jsi počala z Ducha Svatého

Maria visitavit Elisabeth                                             s kterým jsi navštívila Alžbětu

Maria pepperit Iesum in Betlehem                             kterého jsi porodila v Betlémě

Maria praesentavit Iesum in templo                          kterého jsi obětovala v chrámu

Maria invenit Iesum in templo                                   kterého jsi v chrámu nalezla

 

II. Mysteria lucis                                                                Světlá tajemství

qui apud Iordanem baptizatus est                                který byl pokřtěn v Jordánu

qui ipsum revelavit apud Canense matrimonium           který v Káně zjevil svou božskou moc

qui Regnum Dei annuntiavit                                          který hlásal Boží království

Iesus in monte Tabor transfigurat                                který se proměnil na hoře Tábor

qui Eucharistiam instituit                                              který ustanovil Nejsvětější Svátost

 

III. Mysteria dolorosa                                                        Bolestná tajemství

Iesus sudavit sanguinem                                              který se za nás potil krví

Iesus flagellatus est pro nobis                                      který byl pro nás bičován

Iesus spinis coronatus est                                           který byl korunován trním

Iesus baiulavit crucem                                                  který za nás nesl těžký kříž

Iesus crucifixus et mortuus est                                    který byl za nás ukřižován (a zemřel)

 

IV. Mysteria gloriosa                                                        Slavná tajemství

Iesus resurrexit a mortuis                                            který z mrtvých vstal

Iesus in caelum ascendit                                              který na nebe vstoupil

Iesus Spiritum Sanctum misit                                        který seslal Ducha Svatého

Iesus Mariam in caelum assumpsit                               který tě Panno vzal do nebe

Iesus Mariam in caelo coronavit                                   který tě Panno v nebi korunoval

 

Ora pro nobis Regina sacratissimi rosarii,           Oroduj za nás Královno  posvátného růžence,

ut digni efficiamur promissionibus Christi.            aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních.

 

Deus, cuius Unigenitus per vitam,                    Bože, tvůj jednorozený Syn  nám svým životem,

mortem et resurrectionem                                         smrtí a zmrtvýchvstáním

suam nobis salutis aeternae                                    získal věčnou spásu.

praemia comparavit, concede, quaesumus:        Dej nám, prosíme, když v posvátném růženci

ut haec mysteria sacritissimo                                  blahoslavené Panny Marie

beatae Mariae Virginis Rosario recolentes,           o těchto tajemstvích  rozjímáme,

et imitemur quod continent,                                       ať také podle nich žijeme

et quod promittunt assequamur.                               a dosáhneme toho, co slibují.

Per Christum Dominum nostrum. Amen.               Skrze Krista našeho Pána. Amen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Archiv

Kalendář
<< červen / 2019 >>


Statistiky

Online: 2
Celkem: 121553
Měsíc: 2734
Den: 89