Jdi na obsah Jdi na menu
 


Latinské a české modlitby (2. část)


Sancte Michael Archangele                               Modlitba k sv. archandělu Michaelovi

 

Sancte Michael Archangele,                                            Svatý Michaeli, archanděli

defende nos in proelio, contra nequitiam                          braň nás v boji, proti zlobě

et insidias diaboli esto præsidium.                      a úkladům ďáblovým buď nám záštitou.

Imperet illi Deus, supplices deprecamur;      Nechať Bůh přikáže jemu, pokorně prosíme,

tuque, Princes militiæ cælestis, satanam       ty pak kníže nebeského vojska, satana

aliosque spiritus malignos, qui                            i jiné duchy zlé, kteří

ad perditionem animarum pervagantur              ke zkáze duší světem obcházejí,

in mundo, divina virtute in infernum detrude.            božskou mocí do pekla svrhni.

Amen.

 

(nová verze)

Svatý Michaeli, archanděli, braň nás v boji proti zlobě a úkladům ďáblovým. Kníže nebeského vojska, svrhni božskou mocí do pekelné propasti satana a zlé duchy, kteří usilují o zkázu nesmrtelných duší.

-----------------------------------------------------------------------------

Litaniae Sanctorum                                                                     Litanie ke všem svatým

 

Kyrie eleison,                                                                          Pane smiluj se,

Christe eleison,                                                                      Kriste smiluj se,

Kyrie eleison,                                                                       Pane smiluj se,

(Christe audi nos,                                                                 (Kriste uslyš nás,

Christe exaudi nos.)                                                             Kriste vyslyš nás.)

Pater de caelis, Deus,                                                        Bože, náš nebeský Otče,

                                miserere nobis                               smiluj se nad námi

Fili, Redemptor mundi, Deus,                                        Bože Synu, Vykupiteli světa,

Spiritus Sancte, Deus,                                                 Bože Duchu Svatý

Sancta Trinitas, unus Deus                                          Bože v Trojici jediný

                                 miserere nobis                         smiluj se nad námi

sancta Maria, ora pro nobis                                        svatá Maria, oroduj za nás

sancta Dei Genetrix,                                                svatá Boží Rodičko,

sancta Virgo virginum                                            svatá Panno panen,

sancte Michael,                                                     svatý Michaeli,

sancte Gabriel, ora pro nobis                                svatý Gabrieli, oroduj za nás

omnes sancti Angeli et Archangeli,                      všichni svatí andělé a archandělé,

                                orate pro nobis                  orodujte za nás

omnes sancti beatorum Spirituum ordines      všechny svaté sbory nebeských duchů,

                                 orate pro nobis                          orodujte za nás

sancte Ioseph,ora pro nobis                              svatý Josefe, oroduj za nás

sancte Ioannes Baptista,                                  svatý Jene Křtiteli,

                               ora pro nobis                  oroduj za nás

omnes sancti Patriarchae et Prophetae,           všichni svatí patriarchové a proroci

                               orate pro nobis            orodujte za nás

sancte Petre, ora pro nobis                         vatý Petře, oroduj za nás

sancte Pavle                                                        svatý Pavle

sancte Andrea                                                     svatý Ondřeji

sancte Iacobe                                                    svatý Jakube

sancte Ioannes                                                  svatý Jene

sancte Thoma                                                    svatý Tomáši

sancte Iacobe                                                    svatý Jakube

sancte Philippe                                                 svatý Filipe

sancte Bartholomaee                                         svatý Bartoloměji

sancte Matthaee                                              svatý Matouši

sancte Simon                                                 svatý Šimone

sancte Thaddaee                                              svatý Tadeáši

sancte Matthia                                                  svatý Matěji

sancte Barnaba                                              svatý Barnabáši

sancte Luca                                                 svatý Lukáši

sancte Marce, ora pro nobis                        svatý Marku, oroduj za nás

omnes sancti Apostoli et Evangelistae,           všichni svatí apoštolové a evangelisté

                       orate pro nobis                      orodujte za nás

omnes sancti Discipuli Domini                      všichni svatí učedníci Páně

omnes sancti Innocentes                            všechna svatá Neviňátka

                      orate pro nobis                     orodujte za nás

sancte Stephane, ora pro nobis                   svatý Štěpáne, oroduj za nás

sancte Laurenti                                          svatý Vavřinče

sancte Vincenti, ora pro nobis                      svatý Vincente, oroduj za nás

sancti Phabiane et Sebastiane                     svatý Fabiáne a Sebastiáne

                     orate pro nobis                    orodujte za nás

sancti Ioannes et Pavle                              svatý Jene a Pavle

sancti Cosma et Damiane                         svatý Kosmo a Damiáne

sancte Gervasi et Protasi                          svatý Serváci a Protási

omnes sancti Martyres   orate pro nobis        všichni svatí mučedníci  orodujte za nás

sancte Silvester, ora pro nobis                        svatý Silvestře, oroduj za nás

sancte Gregori                                              svatý Řehoři

sancte Ambrosi                                          svatý Ambroži

sancte Augustine                                         svatý Augustine

sancte Hieronyme                                        svatý Jeronýme

sancte Martine                                             svatý Martine

sancte Nicolae,ora pro nobis                      svatý Mikuláši, oroduj za nás

omnes sancti Pontifices et Confessores,          všichni svatí biskupové a vyznavači,

                                orate pro nobis             orodujte za nás

omnes sancti Magistres ecclesiae                   všichni svatí církevní učitelé,

                                orate pro nobis               orodujte za nás

sancte Antoni, ora pro nobis                     svatý Antoníne, oroduj za nás,

sancte Benedicte                                           svatý Benedikte

sancte Bernarde                                        svatý Bernarde

sancte Dominice                                        svatý Dominiku

sancte Francisce, ora pro nobis                  svatý Františku, oroduj za nás

omnes sancti Sacerdotes et Levitae,            všichni svatí kněží a jáhni,

                                 orate pro nobis         orodujte za nás

omnes sancti Monachi et Eremitae,              všichni svatí mniši a poustevníci,

                                  orate pro nobis          orodujte za nás

sancta Maria Magdalena ora pro nobis           svatá Marie Magdaleno oroduj za nás

sancta Perpetua et Felicita orate pro nobis     svatá Perpetuo a Felicito, orodujte za nás

sancta Agatha ora pro nobis                                svatá Agáto oroduj za nás

sancta Lucia                                                         svatá Lucie

sancta Agnes                                                 svatá Anežko

sancta Caecilia                                            svatá Cecílie

sancta Catharina                                          svatá Kateřino

sancta Anastasia ora pro nobis                       svatá Anastázie oroduj za nás

omnes sanctae Virgines et Viduae                 všechny svaté panny a vdovy

                                      orate pro nobis              orodujte za nás

omnes Sancti et Sanctae Dei                         všichni svatí a světice Boží

                                      orate pro nobis                         orodujte za nás

                                      (intercedite pro nobis)          (přimlouvejte se za nás)

 

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi,          Beránku Boží, který snímáš hříchy světa,

                                              miserere nobis           smiluj se nad námi         (3 x)

                                                                

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Modlitba o sv. Václavu

 

 

Deus, qui beatum Venceslaum                                       Bože, který jsi svatého Václava

per martyrii palmam a terreno principatu  mučednickou palmou z knížectví pozemského

ad caelestem gloriam transtulisti:                                   do nebeské slávy přijal,

ejus precibus nos ab omni adversitate         na jeho přímluvu nás od všeho protivenství

custodi, et ejus dem tribue gaudere consortio.

                                              chraň a jednou přijmi do jeho společenství v nebi.

Per Christum Dominum nostrum. Amen.           Skrze Krista našeho Pána. Amen.

-----------------------------------------------------------------------------

 

 

Modlitba o sv. Vojtěchovi

 

 

Deus, qui beatum Bože, Adalbertum, Martyrem tuum     

                                                                který jsi svatého Vojtěcha mučedníka tvého

atque Pontificem, gloria et honore coronare        a biskupa, slávou a ctí korunoval,

dignatus est tribue, quaesumus,                        dej nám prosíme, abychom tohoto

ut quem salutis aeterne ministrum habuimus       svatého  pomocníka (patrona) měli

in terris, intercessorem habere mereamur in caelis.   

                                                    na zemi vůdcem a mocným orodovníkem v nebi.

 

 

Per Christum, Dominum nostrum. Amen.       Skrze Krista našeho Pána. Amen.

 

 

-----------------------------------------------------------------------------

 

 

Modlitba o sv. Cyrilu a Metoději

 

 

Omnipotens sempiterne Deus,                                      Všemohoucí věčný Bože,

qui Slavoniae gentes                                                     který jsi slovanské národy,

per beatos Confessores tuos atque Pontifices      

                                                        skrze blahoslavené vyznavače tvé a biskupy

Cyrillum et Methodium ad agnitionem                           Cyrila a Metoděje, k poznání

tui nominis venire tribuisti: praesta, ut, quorum           tvého jména přivedl:dej prosíme, 

festivitate gloriamur,                       abychom se radovali z jejich slavnosti

eorum consortio copulemur.                               a byli přijati do jejich společnosti.

Per Christum, Dominum nostrum. Amen.                    Skrze Krista našeho Pána. Amen.

-----------------------------------------------------------------------------

 

 

Decalogus Desatero

 

 

(Deset slov, doslovný překlad)

 

1. non habebis Deos alienos coram me            ne(budeš) držet Boha cizího přede mnou

2. non assumes nomen Domini Dei tui in vanum   

                                                     ne přibereš jméno Pána Boha tvého na prázdno

3. memento ut diem sabbate sanctifices       pamatuj jak den svátku posvěcovat

4. honora patrem tuum et matrem tuam           cti otce tvého a matku tvou

                ut sis longaevus super terram         jak chceš dlouho být na zemi

5. non occides                                             ne zabiješ (ne zničíš)

6. non moechaberis                                            ne jiné ovládej (nezcizoložíš)

7. non furtum facies                                            ne krádež udělej

8. non loqueris contra proximum tuum            ne promluvíš proti bližnímu tvému

              falsum testimonium                                  klamné (nepravdivé) svědectví

9. non desiderabis uxorem eius                                ne žádej manželku jeho

10. nec concupisces domum proximi tui                a ne touži po domě bližního tvého

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

hymnus Dies irae (dies iré) = den hněvu

 

 

(sv. Tomáš z Celana /Celanský/, OFM, + 1250)

 

1) Dies irae, dies illa solvet saeclum in favilla: teste David cum Sibylla.

2) Quantus tremor est futurus, quando Judex est venturus, cuncta stricte discussurus.

3) Tuba mirum spargens sonum per sepulcra regionum, co get omnes ante thronum.

4) Mors stupebit et natura, cum resurget creatura, iudicanti responsura.

5) Liber scriptus proferetur, in quo totum continetur, unde mundus iudicetur.

6) Iudex ergo cum sedebit, quidquid latet, apparebit, nil inultum remanebit.

7) Quid sum miser tunc dicturus? Quem patronum rogaturus? Cum vix iustus sit securus?

8) Rex tremendae maiestatis, qui salvandos salvas gratis, salva me, fons pietatis!

9) Recordare, Iesu pie, quod sum causa. Tuae viae: ne me perdas illa die.

10) Quaerens me, sedisti lassus: redemisti crucem passus: tantus labor non sit cassus!

11) Lacrimosa dies illa, qua resurget ex favilla iudicandus homo reus.

12) Huic ergo parce, Deus! Pie Iesu Domine, dona eis requiem. Amen.

-----------------------------------------------------------------------------

Credo quod Redemptor meus vivit Věřím, že můj Vykupitel  žije,

et in novissimo die                                  a že v den poslední

de terra surrecturus sum.                       ze země zase vstanu.

Et in carne mea  videbo Deum,             A v svém těle  uvidím Boha,

Salvatorem meum.                                Spasitele svého.

Quem visurus sum ego ipse, et non alius,     Uvidím ho já a ne jiný,

et oculi mei conspecturi.                             mé oči ho uvidí.

Et in carne mea videbo Deum,                 A v svém těle uvidím Boha,

 

Salvatorem meum.                                  Spasitele svého.

(Job 20, 25-27)

-----------------------------------------------------------------------------

Requiem aeternam dona ei (eis) Domine.

                                                     Odpočinutí lehké (věčné) dej mu (jim) Pane.

Et lux perpetua luceat ei.                 A světlo věčné ať svítí jemu.

Requiescat in pace. Amen.               Odpočívej v pokoji. Amen.

-----------------------------------------------------------------------------

 

 

Velikonoční

 

 

 

Kristus byl vzkříšen – opravdu vstal;

řec.: Christos anesté – aléthós anesté,

rus.: Christos voskrese – vo istinu voskrese

 

Hote katélthes pros ton thanaton, hé Zoé hé athanatos,

když jsi sestoupil do smrti, Živote nesmrtelný

-----------------------------------------------------------------------------

 

 

věty z latinských textů

 

 

 

 

modlitba před svatým přijímáním:

 

 

Panem coelestem accipiam                                  Chléb nebeský přijmu

et nomen Domini invocabo                                   a jméno Pána budu vzývat

-----------------------------------------------

Corpus Domini nostri Iesu Christi               Tělo našeho Pána Ježíše Krista

custodiat animam meam                           ať zachová mou duši

in vitam aeternam. Amen.                         k věčnému životu. Amen.

 

Sanguis Domini nostri Iesu Christi            Krev našeho Pána Ježíše Krista

custodiat animam meam                       ať zachová mou duši

in vitam aeternam. Amen.                    k věčnému životu. Amen.

-----------------------------------------------------------------------------

 

 

na vystavení Nejsvětější Svátosti:

 

 

Panem de coelo praestitisti eis o Domine.       Chléb s nebe dal jsi jim Pane

Omne delectamentum in se habentem         všechnu líbeznost v sobě mající

-----------------------------------------------------------------------------

In nomine Christi                                     ve jménu Krista

Procedamus in pace                                 vyjděme v pokoji

-----------------------------------------------------------------------------

Adoro te devote latens Deitas             klaním se ti vroucně skrytý Bože

Pie Iesu, me immundum                     dobrý Ježíši, očisti

munda tuo sanguine                            celý svět svou krví

benedicte Dominum                          chvalte Pána

-----------------------------------------------------------------------------

Credo, ut intelligam                        Věřím, abych poznal (sv. Anselm z Canterbury)

-----------------------------------------------------------------------------

Fecisti nos ad Te Deus,                  Učinil jsi nás pro sebe Bože

et inquietum est cor nostrum,          a nepokojné je naše srdce,

donec requiescat in Te                   dokud nespočine v Tobě.

(sv. Augustin)

-----------------------------------------------------------------------------

Gratia Dei sum id quod sum                       Milostí Boží jsem to co jsem

et gratia eius                                            a Jeho milost

in me vacua non fuit                                 nebyla ve mě nadarmo (sv.Pavel)

-----------------------------------------------------------------------------

Haec dies quam fecit Dominus                Toto je den, který udělal Pán,

exultemus et laetemur in ea.                    jásejme a radujme se z něho.

                          (Toto je den, který dal nám Pán, jásejme s radujme se v něm).

-----------------------------------------------------------------------------

Maximus in minimis Deus                               Bůh je veliký i v maličkostech

Sic transit gloria mundi                                 tak pomíjí sláva světa

pax huic domui                                               pokoj tomuto domu

ars bene vivendi,  ars bene moriendi            umění dobře žít, umění dobře zemřít

ad postulandam gratiam bene moriendi              za milost dobré smrti

vade in pace, Dominus tecum                         jdi v pokoji, Pán s tebou

hosannah et crucifige                                     oslavuj a ukřižuj

scandalum crucis                                        potupení kříže

sanguis martyrum                                   krev mučedníků,

semen Christianorum                                 setba křesťanů

Christianos ad leones                                křesťany lvům

noli timere pusillus grex                             neboj se malé stádce

consilium inierunt impii                                bezbožníci kují své plány

cuius regio, eius religio                             koho vláda, toho náboženství

providentia ad omnia utilis                      opatrnosti nikdy nezbývá

dormiam et requiescam in pace                spím a odpočívám v pokoji

 
 

 Archiv

Kalendář
<< duben / 2019 >>


Statistiky

Online: 2
Celkem: 116076
Měsíc: 2979
Den: 86