Jdi na obsah Jdi na menu
 


Vánoční koledy

 

1) Nesem vám noviny, poslouchejte,
      z betlémské krajiny, pozor dejte.
/: Slyšte je pilně a neomylně :/, rozjímejte.

Syna porodila čistá Panna,
      v jesličky vložila Krista Pána.
/: Jej ovinula a zavinula :/ plenčičkama.

Andělé nebeští k němu přišli,
      i také pastýři se tam sešli.
/: Jeho vítali, jeho chválili :/, dary nesli.

další sloky.....................................

Anděl Páně jim to přikazoval, když se jim na poušti ukazoval,
/: k Betlému jíti, neprodlévati :/ rozkazoval.


Při slavném Kristově narození stal se div veliký v okamžení,
/: Boží velká moc, proměnila noc :/ v světlo denní.


Andělé v oblacích prozpěvují, narození Páně ohlašují,
/: že je narozen, v jeslích položen, :/ oznamují.


My také, křesťané, nemeškejme,
      k těm svatým jesličkám pospíchejme,
/: Ježíše svého, Pána našeho :/ přivítejme.


Vítej nám, Ježíšku, z nebe daný, který ses narodil z čisté Panny,
/: pohlédni na nás a přijmi od nás :/ tyto dary.


Z nebe jsi sestoupil z pouhé lásky, krásné Jezulátko, kvítku rajský,
/: jak jsi spanilý a ušlechtilý, :/celý krásný.


Tak jsi svůj lid sobě zamiloval, žes i pro něj sebe nelitoval,
/: sestoupil z nebe, abys jen sebe :/ obětoval.


Přijmi ty nábožné dary od nás, milostivý Králi a Pane náš.
/: Svoje poddané, tobě oddané :/ ty dobře znáš.


Děkujem ti za tvé narození, které nám přineslo vykoupení,
/: na které jistě čekalo lidské :/ pokolení.


Žádáme srdečnou zkroušeností, by jsi nás uvedl do radosti,
/: tam, kde přebýváš, slávy požíváš :/ na věčnosti
.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

2) Jak jsi krásné Neviňátko, vprostřed bídy Jezulátko,
před Tebou padáme, dary své skládáme.


Já ti nesu veselého beránka ze stáda svého,
s ním si můžeš hráti, libě žertovati.


A co my ti, chudí, dáme, darovati co nemáme,
my ti zadudáme, písně zazpíváme.


Pastýřové mu dudají, zvuky dud se rozléhají,
slavně dudy dují, všichni prozpěvují.


Já ti nese dvě kožičky, by zahřály tvé nožičky,
já zas trochu mlíčka, by kvetla tvá líčka.

Měj se dobře, Jezulátko, přespanilé pacholátko.
S tebou se loučíme, Bohu poroučíme.

-----------------------------------------------------------------------------------

3) V půlnoční hodinu anděl se zjevuje
      radostnou novinu pastýřům zvěstuje:

„Nebes Pán naplnil sliby své zajisté,
      Kristus se narodil z matičky přečisté.

Pastýři vstávejte, pospěšte k Betlému,
      zprávu tu povězte na cestě každému“.

------------------------------------------------------------

4) Veselé vánoční hody, zpívejme všichni koledy.
/: O tom co se vskutku stalo, že se lidem narodilo Děťátko.:/

On je světa Spasitelem, Slovo učiněné tělem.
/: Syn Boží a syn člověka na nějž lidstvo věky čeká, Děťátko.:/

Přišli chudí pastýřové, zpívali mu chvály nové,
/: vítej nám andělský králi, Tebe jsme si dávno přáli, Děťátko.:/

...............................................................................................................

Původní verze (další sloky)

2) Národů všech je Spasitel, nebeský lidstva Těšitel,
/:Boží Syn a člověk pravý, vládce věků, kníže slávy, Děťátko :/.


3) Jehož Maria počala, v Betlémě ho porodila,
/: položila do jesliček, zavinula do plenčiček, Děťátko :/.


4) Stvořil jsi hvězdy na nebi, všechno tě ctí a velebí,
/: chudý tu dnes odpočíváš, vládce nebes, Spastel náš, Děťátko :/.

5) Pastýři v Betlém spěchají, písně ti nové zpívají,
/: vítej nám přejasný králi, tebe jsme si dávno přáli, Děťátko :/.

--------------------------------------------------------------------------

5) Chtíc, aby spal, tak zpívala synáčkovi,
      matka, jenž ponocovala, miláčkovi.
Spi, nebes dítě milostné, Pán jsi a Bůh,
      pěje ti v lásce celý ráj, pozemský luh.

Tobě jsem lůžko ustlala, Spasiteli,
      k chvále tvé tvory svolala, Stvořiteli.
Zasvitl z nebe hvězdy jas v jesličky tvé,

      národy všechny světlem svým k Betlému zve.

Miláčku spi a zmlkněte andělové,
      před Bohem se mnou klekněte národové. 
Sestoupil vpravdě Boží Syn, na naši zem,
      přinesl spásu, pokoj svůj národům všem.

.............................................................................................

Původní verze (1647, Adam Michna z Otradovic 1600-1676)

Chtíc, aby spal, tak zpívala, synáčkovi,
      matka jež ponocovala, miláčkovi,
hajej, nynej, rozkošné děťátko, synu Boží,

      nynej, nynej nemluvňátko světa zboží.

Tobě jsem lůžko ustlala, Spasiteli,
      tvory k Tvé chvále svolala, Stvořiteli.
Nynej, kráso a koruno svrchovaná,

      nynej, milujících ceno vinšovaná.

Nynej, to jest matky žádost, holubičko,
      nynej, všech anjelúv radost, má perličko.
Slávu, chválu vždy nabudeš od mamičky,

      kdy se vyspíš, jísti budeš med včeličky.

Osladímť ním tvou kašičku k tvé libosti,
      otevřeš, vím, tvou hubičku k té sladkosti.
Nynej, ráje mého kvítku, rozmarýne,

      z tebeť sobě dělám kytku, jenž nezhyne.

Ó fialo, ó lilium, ó růže má,
      nynej, vonné konvalium, zahrádko má.
Ó loutno má, ó labuť má, můj slavíčku!

      Nynej, líbezná harfo má, cymbáličku.

Na dobrou noc, ej hubička, nynej, dítě:
      kolíbat bude matička, nynej hbitě.
Spí miláček, umlkněte, anjelové,

      se mnou k Bohu přiklekněte, národové!TOPlist

-----------------------------------------------------------

6) Tichá noc, přesvatá noc, v spánku svém dýchá zem. 
Půlnoc odbila, město šlo spát, zdřímli dávno i pastýři stád,
/:jen Boží láska ta bdí.:/

Tichá noc, přesvatá noc, náhle v ní jásot zní:
Vstávej lide můj, tmu z očí střes,
                                                   v městě Betlémě Bůh zrozen dnes,
/: z lásky se člověkem stal“.:/

Tichá noc, přesvatá noc, stín a mráz vůkol nás,
z hloubi srdce však Gloria hřmí. Dík, že hříšník se s důvěrou smí
/:u svaté rodiny hřát:/


Slovenská verze

Tichá noc, svätá noc. Všetko spí, všetko sní,
sám len svätý bdie dôverný pár, stráži Dieťatko, nebeský dar.
Sladký Ježiško spí, sní, nebesky tíško spí, sní.

Tichá noc, svätá noc. Anjeli zleteli,
najprv pastierom podali zvesť, ktorá svetom dnes dáva sa niesť:
Kristus, Spasiteľ je tu, Tešiteľ sveta je tu.

 


Polská verze

Cicha noc, święta noc, pokój niesie ludziom wszem,
/a u żłóbka Matka Święta czuwa sama uśmienięta
/:nad Dzieciątka snem:/

 

Německá verze

Stille Nacht, heilige Nacht, Gottes Sohn, o wie lacht. Lieb aus deinen göttlichen Mund da uns schlägt die rettende Stund
/:Christ, in deiner Geburt:/


 ...............................................................................................................
Původní česká verze

Tichá noc, svatá noc, jala lid v blahý klid.
Dvé jen srdcí tu v Betlémě bdí, hvězdy při svitu u jeslí dlí,
/:v nichž malé Děťátko spí:/.

Tichá noc, svatá noc. Co anděl vyprávěl,
přišed s jasností v pastýřů stan,
                  zní již z výsosti, z všech země stran:
      vám je dnes Spasitel dán, přišel Kristus Pán.

Tichá noc, svatá noc, Ježíšku na líčku
      boží láska si s úsměvem hrá, zpod zlaté řasy k nám vyzírá,  
že nám až srdéčko plá, vstříc mu vděčně plá.

...............................................................................................................

Další česká verze

Tichá noc, svatá noc, spánek jal v svou vše moc.
Božské Dítě dřímej a spi, u jeslí jenom svatý pár bdí,
/:pokoj a mír ti je přán:/.

Tichá noc, svatá noc. Co anděl vyprávěl,
přišed s jasností v pastýřů stan,
                  zní již z výsosti, z všech země stran:
      /:že nám je Spasitel dán./.

Tichá noc, svatá noc, pokoj vám, zní to k nám,
jak by z nebeských, nadhvězdných krás, 
                                        světlo věčnosti vcházelo v nás,  
/: když mluví k nám Boží hlas:/.

-----------------------------------------------------------

7) Splnilo se Písmo svaté, radujme se v Pánu.
Slunko spásy světu vzešlo z nadehvězdných stanů.
Z Panny čisté narozen, v jesličkách je položen,
temná noc se proměnila divem Božím v jasný den.

Anděl Páně zvěstoval nám poselství to slavné,
věrný Bůh, že naplnil dnes sliby svoje dávné. 
S nebeskými anděly, všechno ať se veselí,
do Betléma pospíchejme, abychom se klaněli. 

---------------------------------------------------------

8)

1) Pojďte všichni k jesličkám, do Betléma spějte, 
Spasitel dnes přišel k nám, díky jemu vzdejte.
/: Vítej nám, vítej nám, Dítě nebes krásy, 
světa všem končinám, vzešlo světlo spásy:/.

2) Všechno Pána velebí, andělů sbor jásá:
„Sláva Bohu na nebi, lidstvu přišla spása.“
/: Vítej nám, vítej nám, Dítě nebes krásy, 
světa všem končinám, vzešlo světlo spásy:/.

3) Tmavá noc se mění v den, zpěv zní z hvězdných říší,
betlémský lid ustrašen, hledí k nebes výši.
/: Vítej nám, vítej nám, Dítě nebes krásy, 
světa všem končinám, vzešlo světlo spásy:/.

4) Anděl se jim zjevuje, novinu jim praví,
narození zvěstuje, Pána věčné slávy.
/: Vítej nám, vítej nám, Dítě nebes krásy, 
světa všem končinám, vzešlo světlo spásy:/.

5) Do jesliček položen, v nebi trůn má zlatý,
v chudobě ač narozen, je Bůh nejvýš Svatý.
/: Vítej nám, vítej nám, Dítě nebes krásy, 
světa všem končinám, vzešlo světlo spásy:/.

6) Před tebou se koříme, krásné božské robě, 
v lásce se ti klaníme, dary nesem tobě.
/: Vítej nám, vítej nám, Dítě nebes krásy, 
světa všem končinám, vzešlo světlo spásy:/.

---------------------------------------------------------------

9) Slyšte, slyšte, pastuškové, jaké znějí zpěvy nové, 
v této noční hodině u betlémské jeskyně.
Andělé se tam zjevují, slávu a čest prozpěvují,  
pacholíčku zkroušeně, jenž si hoví na seně.

Děťátko to je Syn Boží, od něho je všechno zboží 
a zde leží maličký, synek chudé Matičky.
Pěstoun Josef po Betlémě, hledal noclech Pánu Země,
nikdo neměl místečka, pro tohoto poutníčka.

Tehdy Matka v noční době, zvolila stáj za byt sobě, 
v kouteček ten nejnižší, sestoupil Pán Nejvyšší.
V jeslích leží pacholátko, plesej, plesej blahá Matko,
byť i Betlém neznal tě, ty zde nejsi v samotě.

Andělů sbor jak své Paní, s uctivostí se ti klaní,
nemluvňátko líbají, radostně ho vítají.
Nejsi více chudá žena, pastýři zde na kolena,
před tvým synem padají, písně chvály zpívají.

Také od Východu z dáli, pospíchají moudří králi,  
aby vzdali chválu čest, tomu jenž Pán králů jest (*).             
I my jdeme k chudé stáji, ta dnes podobá se ráji,
andělské tam zpěvy zní a sám Pán Bůh bydlí v ní.

Rač u Syna, drahá Máti, laskavě se přimlouvati, 
ať svou ruku vztáhne k nám, a laskavě žehná nám.
Pánu svému vstříc již spějme, s nebem slávu, čest mu vzdejme,
Bůh sám z nebe přišel k nám, zemi změnil ve svůj chrám.

(*) dary jemu přinesli a poklekli u jeslí.
(*) vzácný dar mu každý dal, On je světa Pán a Král.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

10) Hvězda svítí nad Betlémem, nebe plesá, zem zní zpěvem. 
Světlem září jeskyně, jako rajská svatyně.

Hostem jejím je Syn Boží,v jehož ruce Pán vše složí 
a zde leží maličký v klíně chudé matičky.

Pánu svému vstříc již spějme, s nebem slávu, čest mu vzdejme,
Bůh sám z nebe přišel k nám, zemi změnil ve svůj chrám.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

11) Díky Bože náš Otče v nebi, díky, žes nás tak miloval.
      Díky, že z této velké lásky Syna jsi nám dal.

Díky Ježíši, Bože v jeslích, díky, že ses nám bratrem stal.
      Díky, že jsi se slávy zřekl a chudobu vzal.

Díky za lásku, pokoj s mírem, díky za krásné Vánoce.
      Ať se radují v světě širém lidi hluboce.

Díky andělé nad jeskyní, díky za váš zpěv půlnoční,
      díky za vaši velkou radost a zvěst vánoční.

------------------------------------------------------------------------------------------

12) Vzhůru bratři milí, v této noční chvíli anděl Páně zpívá Gloria.
Copak to má býti, nad Betlémem svítí nocí tmavou hvězda zářivá.

Zaplesaly hory andělskými sbory, u Betléma jásá Gloria,
v jeslích Dítě krásné, jako slunce jasné, matkou jeho Panna Maria.

S andělskými davy, Pánu věčné slávy, zazpívejme všichni Gloria,
vítej Jezu Kriste, Synu Panny čisté, vítej spáso naše jediná.

Slávy plné nebe, Kriste vítá Tebe, po světě zní slavné Gloria.
Vítej Boží dítě, lidé čekali Tě, naděje jsi lidstva jediná.

------------------------------------------------------------------------------------------

13) Věřím v tebe Jezu, Synu Boží pravý,
      jenž jsi přišel na svět z trůnu věčné slávy,
divem počat z Ducha, zrozen z čisté Panny,
      abys dítky Evy uved v nebes brány.

Chudobu jsi snášel, mnohou strast a bídu,
      cestou kříže kráčel, za hřích svého lidu,
ukřižován, umřel, třetí den vstal z hrobu,
      z nebe poslal Ducha, v zaslíbenou dobu.

Jenž se pro nás hříšné z Panny čisté zrodil,
      přijde opět z nebe, aby všechny soudil,
klaňme se mu vděčně, v tomto svatém čase,
      služebníkem stal se k naší věčné spáse.

 ----------------------------------------------------------------------------------

Francouzská koleda

 

14) Na obloze září hvězda nad betlémskou krajinou,
Bohu slávu, lidem pokoj zvěstuje tou novinou.
R: /: Gloria in excelsis Deo :/

Betlémskými pastvinami zní andělů zpěv vítězný,
k nám se vrací ozvěnami, tón jejich písně líbezný.
R: /: Sláva na výsostech Bohu. :/

Na pastvinách anděl zpívá: Pastýři už vstávejte.
Narodil se vám Mesiáš (Ježíš Kristus), do Betléma chvátejte.“
R: Gloria, narodil se z lásky. Gloria, narodil se z lásky k nám.

V betlémské se stáji zrodil váš Vykupitel, slávy Král.
z temnot svůj lid vysvobodil a světlem jemu sám se stal.
R: Gloria, narodil se z lásky. Gloria, narodil se z lásky k nám.

I my Pane přicházíme, v srdci bychom tě vítali.
S tvými dětmi po všem světě radostnou píseň zpívali.
R: Gloria in excelsis Deo. Sláva na výsostech Bohu.
Gloria, narodil se z lásky. Gloria, narodil se Kristus Pán.

--------------------------------------------------------------

15) Zní nad Betlémem Gloria, co ten zpěv znamená,
v jeskyni chudá Maria, na klíně Dítě má.
Archandělé se radují a slavně nám všem zvěstují,
v že podle dávných proroctví ve chlévě malý Spasitel spí.

Před tímto slavným Gloria uléhá všechen žal,
kde svítí hvězda Maria,tam vládne Kristus Král.
Ať křesťané se radují a všemu světu světu zvěstují,
že podle dávných proroctví nastává Boží království.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

16)
1) Poslouchejte křesťané,
co se to stalo, před léty dávno v Betlémě.
Pozorně slyšte, noviny jisté, tajemné.

 

2) Narodil se Kristus Pán
z chudičké Panny, on Pán nad pány, přišel k nám.
Radostí málo, žalosti mnoho trpěl sám.

 

3) V plénky jej zavinula
krásného syna Maria Panna spanilá.
V jesličky malé, andělů krále, vložila.

 

4) Synu Boží milostný,
proč ses tak snížil, k nám se ponížil, všemocný?
V nebi jsi králem, přišel jsi na zem chudobný.

...............................................................................................................

 

Původní verze

1) Poslouchejte křesťané,
co se jest stalo, před léty dávno v Betlémě.
noviny jisté, pilně je slyšte, pravené.
     

2) Narodil se Kristus Pán
z chudičké Panny, jsa Pán nad pány, jeden sám.
Zádné radosti, mnohé úzkosti měl jest tam.
     

3) V chlévě jej položila
Maria Panna, krásného syna vložila.
mezi hovádka, neb jinde místa neměla.
     

4) Ó synáčku překrásný,
co ses tak sklonil, velmi ponížil, jsa mocný?
An všeho dosti máš bez úzkosti jsa věčný.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

17)  (většinou se zpívají první 4 sloky)

1) Narodil se Kristus Pán, veselme se,
 z růže kvítek vykvet nám, radujme se,
/: z života čistého, z rodu královského, nám, nám, narodil se.:/

2) Jenž prorokován je, veselme se,
ten na svět poslán je, radujme se,
/: z života čistého, z rodu královského, nám, nám, narodil se.:/ 

3) Člověčenství naše, veselme se,
ráčil vzíti na se, radujme se,
/: z života čistého, z rodu královského, nám, nám, narodil se.:/

4) Goliáš oloupen, veselme se,
člověk je vykoupen, radujme se,
/: z života čistého, z rodu královského, nám, nám, narodil se.:/

5) Boží Syn se vtělil, veselme se, aby hříšné spasil, radujme se,
     
6) Z nebe na zem sestoupil, veselme se, aby nás vykoupil, radujme se,
     
7) Chudý s námi bydlel, veselme se, zimu, bídu trpěl, radujme se,
     
8) Ponížení přijal, veselme se, aby nebe získal, radujme se,
     
9) Pánem je všech pánů, veselme se, snášel pro nás hanu, radujme se,

10) Syn je Boha Otce, veselme se,
dán je na Zem matce, radujme se,
/: z života čistého, z rodu královského, nám, nám, narodil se.:/

------------------------------------------------------------------------------

 

17) My tři králové jdeme k vám, štěstí, zdraví přejeme vám.
Štěstí, zdraví, dlouhá léta, my jsme k vám přišli z daleka.
Zdaleka je cesta naše, do Betléma mysl vaše.


Nám třem se hvězda zjevila, která jak živa nebyla.
Jak jsme tu hvězdu viděli, hned jsme si koně sedlali.

Král Kašpar se já jmenuji, v dálné Persii panuji.
Mé jméno také znamená, že se o poklad starat mám.

Král Melichar jsem zase já a východní je země má.
A zvláštní je to jméno mé, znamená můj král světlo je.

Co ty černý, co tam vzadu, vystrkuješ na nás bradu?
Já vyznávám, že jsem černý, že jsem z mouřenínské zemi.

Mé jméno Baltazar pak zní: ať králi Bůh život chrání.
Já jsem ten král od východu a za svou barvu nemohu.
Slunce je toho příčina, že je má tvář opálena.

Kdybys na slunce nechodil, tak bys tvář svou neopálil.

Slunce je drahé kamení, od Kristova narození.
A já černý vystupuju a nový rok vám všem přeju.

A my také vystupujem a nový rok vám všem přejem.
Teď vám napíšem jména krále, aby zůstali, my jdem dále.

První Kašpar píše, král zlatý - K, ať ke zlatu dá Bůh i pokoj svatý.

Potom Melichar král druhý - M, ať Bůh smaže ty naše dluhy.

S myrhou se za ně Baltazar staví - B, ať nás Bůh zachová ve stálém zdraví.

A mezi krále se kříže tři kreslí +++, abyste je statečně celý rok nesli.
Nakonec čísla nového roku 20.., ať nám Bůh žehná na každém kroku.

Abychom za rok k vám zase přišli a ve zdraví vás tady našli.
Zůstávejte s Pánem Bohem, až na věky věků. Amen.

---------------------------------------------------------------------------------------

další verze

Král Herodes z okna kouká, vidí tři krále z daleka.
Vy tři králi, kampak jdete, komu své dary nesete?
Co je v Betlémě nového, že pospícháte do něho?

Narodil se tam Spasitel, všeho světa Vykupitel.
Hvězda, kterou jsme viděli, je jeho velké znamení.

Jaké jsou to řeči vaše, co mně obtěžují srdce.
Vždyť já jsem král sám jediný, mimo mne není jiný.
Jděte tři králi, pospěšte, zprávu o všem mně doneste.

Když do Betléma přijeli, Ježíška v jeslích viděli.
Král Kašpar zlato daroval, jeho moc tím u všech vyznal.
(daruje zlato)
Melichar mu kadidlo dal, jako Bohu poctu mu vzdal.
(daruje kadidlo)
Baltazar myrhu věnoval, zachovat ho, oznamoval.
(daruje nádobku)

Ježíškovi se klaněli, Herodesovi ujeli.

Vzbudil se Josef ze spaní a vzal Ježíška s Marií.
Odjel s nimi do Egypta, tam přebýval po tři léta.
Když umřel zlý král Herodes, tak je zpátky zase odvez.

 ---------------------------------------------------------------------------

Na závěr občanského roku  31. prosince

(nápěv: Chtíc, aby spal)

1) Opět jeden rok života uplynul nám,  
Bohu děkujme společně i každý sám.  
Na věky ať je chválen Bůh dobrotivý, 
Otec a Syn i Svatý Duch milostivý.  

2) Pane svou láskou Otcovskou, v minulých dnech, 
všem jsi pomáhal, chránil nás v starostech všech,
jaký byl pro nás milosti tvé vzácný čas, 
vždy když ke spáse volal nás, vlídně Tvůj hlas.

3) Do věčné knihy život psal, dobro i hřích,
a jak je šťastné srdce všech spravedlivých.

Bože všech hříchů litujem, milost nám dej,
kající duše od sebe neodmítej.


4) Když ještě ze své dobroty sám věnuješ,
znovu nový rok života nám daruješ,
podle Tvých zákonů, Pane, my chceme žít,
abychom cestou do nebe vždy mohli jít.

5) Jestli nás čeká v roce tom, smutek a tíž, 
přispěj nám, pomoz, sílu dej unést ten kříž,  
z Tvé ruky přijmem co je nám přisouzené, 
ať je Tvé Svaté Jméno vždy velebené.

6) Ty jsi náš Pán a Stvořitel, Zachránce náš. 
Tobě věrné bez rady své nezanecháš, 
z nebe nám pošleš pomoc svou, v příhodný čas, 
k Domovu věčného míru dovedeš nás.

7) S láskou nám Bože Otče náš teď požehnej,  
životy chraň a na poli úrodu dej,  
na Zemi v lásce bratrské ať vždy žijem, 
a v nebi s tvými svatými se radujem.

========================================
Lidové a původní koledy:

Pásli ovce Valaši, při betlémské salaši, hajdom, hajdom, tydlidom, hajdom, hajdom, tydlidom.

Anděl se jim ukázal, do Betléma jít kázal, hajdom ....

Jděte, jděte, pospěšte, Krista Pána najdete, hajdom ...

Najdete ho v jesličkách, ovitého v plenčičkách, hajdom ...

Maria ho kolíbá a svatý Josef mu zpívá, hajdom ...

-------------------------------------------------------------------------------------------

Dej Bůh štěstí tomu domu, my zpíváme Pánu Bohu,
malému Děťátku, Kristu Jezulátku, dnes v Betlémě narozenému.

-------------------------------------------------------------------------------------------

1. Vítej, vítej Božské Dítě. Nebe, země velebí Tě,
světa širou dálí, zní Ti písně chvály, Synu Boží, nebeský Králi.

2. K jesličkám Tvým poklekáme, Tebe Boha vyznáváme,
Jezu Kriste milý, uděl z nebe síly, abychom Ti vždy věrni byli.

3. Sešli nám své požehnání, milost Tvá ať všechny chrání,
v hodině pak smrti, rač nás k sobě vzíti, tam kde věčně láska Tvá svítí.

-------------------------------------------------------------------------------------------

Štědrej večer nastal, štědrej večer nastal,
koledy přichystal, koledy přichystal.


Panímámo vstaňte, panimámo vstaňte,
koledu nám dejte, koledu nám dejte.


Panimáma vstala, panimáma vstala,
koledu nám dala, koledu nám dala.

-----------------------------------------------

Půjdem spolu do Betléma, dujdaj, dujdaj, dujdaj dá!
Ježíšku, panáčku, já tě budu kolíbati,
Ježíšku, panáčku já tě budu kolíbat.


Začni, Kubo, na ty dudy: dujdaj, dujdaj, dujdaj dá!
Ježíšku, panáčku, ...


A ty Janku, na píšťalku, dudli, tudli, dudli dá!
Ježíšku, panáčku, ...


A ty, Mikši, na housličky: hudli, tydli, hudli dá!
Ježíšku, panáčku, ...


A ty Vávro, na tu basu: brum, brum, brum, brum, bruma dá!
Ježíšku, panáčku, ...

-----------------------------------------------------------

Štěstí, zdraví, pokoj svatý, vinšujeme vám,
nejprv panu hospodáři, pak vašim dítkám.
Zdaleka se bereme, novinu vám neseme,
co se nám to přihodilo v městě Betlémě.

Narodil se tam synáček, posílá mě k vám,
abyste koledu dali, však já mu ji dám.
Chlebíčka nechce bráti, nakrmila ho máti,
radš tolárek neb dukátek máte poslati.

Pěkně prosím, odbuďte mě, nemám tu kdy stát,
ještě musím do Betléma dítko kolíbat.
To dítko je bohatý, v nebi vám to zaplatí,
že se budete po smrti s ním radovati.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Archiv

Kalendář
<< červen / 2019 >>


Statistiky

Online: 2
Celkem: 121550
Měsíc: 2734
Den: 90