Jdi na obsah Jdi na menu
 


 Mše svatá – mešní řád – české mešní texty

--------------------------------------------------------------------------------------------
(vysvětlivky: K – kněz, L - lid) 
--------------------------------------------------------------------------------------------

 


Vstupní obřady

K. + Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.
L. Amen.

K. Milost našeho Pána Ježíše Krista, láska Boží

a společenství Svatého Ducha ať je s vámi se všemi.
L. I s tebou.


Úkon kajícnosti

K. Dříve než uslyšíme Boží slovo a budeme slavit eucharistii,

litujme svých hříchů.

Vyznávám se všemohoucímu Bohu a vám všem,

že často hřeším myšlením, slovy i skutky a nekonám, co mám konat:

je to má vina, má veliká vina.

Proto prosím Matku Boží, Pannu Marii, všechny anděly a svaté

i vás, bratři a sestry, abyste se za mě u Boha přimlouvali.

K. Smiluj se nad námi, všemohoucí Bože, odpusť nám hříchy

a doveď nás do života věčného.

L. Amen.

 

Kyrie


K. Pane, smiluj se. 
L. Pane, smiluj se. 

K. Kriste, smiluj se. 
L. Kriste, smiluj se 

K. Pane, smiluj se. 
L. Pane, smiluj se. 


 

Gloria - Sláva

 

chvalozpěv andělů nad Betlémem se zpívá nebo říká o nedělích (mimo dobu adventní a postní), slavnostech, svátcích a při významných příležitostech.

 

Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj lidem dobré vůle.

Chválíme tě. Velebíme tě. Klaníme se ti. Oslavujeme tě.

Vzdáváme ti díky pro tvou velikou slávu.

Pane a Bože, nebeský králi, Bože, Otče všemohoucí.

Pane, jednorozený Synu, Ježíši Kriste.

Pane a Bože, Beránku Boží, Synu Otce.
Ty, který snímáš hříchy světa, smiluj se nad námi,

Ty, který snímáš hříchy světa, přijmi naše prosby.

Ty, který sedíš po pravici Otce, smiluj se nad námi.

Neboť Ty jediný jsi Svatý, Ty jediný jsi Pán, Ty jediný jsi Svrchovaný,

Ježíši Kriste, se Svatým Duchem ve slávě Boha Otce.
Amen.

Bohoslužba slova

První čtení:

(většinou bývá ze Starého Zákona, pouze v době velikonoční je z Nového zákona, ze Skutků apoštolů)

Lektor: Čtení z ...

 

Lektor: Slyšeli jsme slovo Boží. 
L. Bohu díky.

 

Žalm:

po prvním čtení následuje zpěv žalmu. Žalmy jsou duchovní písně a měly by se zpívat. Čtení žalmu má být pouze v případě, že není přítomen žádný zpěvák, který zpívá jednotlivé sloky a lidé odpovídají refrénem (žalm je responsoriální - s odpovědí). Je možné, ale méně vhodné, aby zpěvák zpíval celý žalm bez odpovědi. Žalm navazuje na biblické čtení a je nevhodné ho nahradit jiným žalmem nebo jiným zpěvem.

Druhé čtení:

(bývá z Nového Zákona, z listů apoštolů, většinou z listů apoštola sv. Pavla)

Lektor: Čtení z ...

 

Lektor: Slyšeli jsme slovo Boží.
L. Bohu díky.

 

Aleluja:

zpěv biblického verše před evangeliem. Místo slova Aleluja (chvame Boha) se v době postní zpívá: "Sláva Tobě, Slovo Boží." nebo " Chvála Tobě  Kriste, Králi věčné slávy." Není vhodné místo zpěvu Aleluja, zpívat sloku písně. Tento zvyk se k nám rozšířil z Německa.

Evangelium:
evangelium může číst pouze kněz nebo jáhen. Při čtení evangelia stojíme.


K. Pán s vámi.
L. I s tebou.

K. Slova svatého evangelia podle.....(Matouše, Marka, Lukáše, Jana) 
L. Sláva tobě, Pane.

 

Čtení evangelia je rozděleno do tříletého cyklu A (sv. Matouš), B (sv. Marek), C (sv. Lukáš). Evangelium podle sv. Jana se čte podle příležitostí.


K. Slyšeli jsme slovo Boží.
L. Chvála tobě, Kriste.

 


Homilie - kázání

 

řecky homilia = vyučování. V římskokatolické církvi výraz pro kázání.

Může přednést kněz nebo jáhen. Mimořádně může napsané kázání přečíst pověřený laik při bohoslužbě slova. Kázání je povinné o nedělích a zasvěcených svátcích, ve všední dny je doporučeno. Obsah kázání se má vztahovat k danému biblickému čtení mše, významu daného svátku, nebo dané příležitosti, např. primice, křest, svatba, pohřeb. Po kázání bývá chvíle ticha k rozjímání. Před II. vatikánským koncilem (do roku 1969) přednášel kněz kázání z kazatelny, po roce 1969 je kázání přednášeno od ambonu (pultík).

Credo - Vyznání víry

O nedělích a o slavnostech následuje nicejsko-cařihradské Credo:

 

Věřím v jednoho Boha, Otce všemohoucího, Stvořitele nebe i země,

všeho viditelného i neviditelného.

Věřím v jednoho Pána Ježíše Krista,

jednorozeného Syna Božího, který se zrodil z Otce přede všemi věky:

Bůh z Boha, Světlo ze Světla, pravý Bůh z pravého Boha,

zrozený, nestvořený, jedné podstaty s Otcem:

skrze něho všechno je stvořeno.

On pro nás lidi a pro naši spásu sestoupil z nebe. 

(při následující větě skloníme hlavu, v den Zvěstování 25. 3. a v den Narození Páně 25.12. poklekneme) 

Skrze Ducha Svatého přijal tělo z Marie Panny a stal se člověkem.

Byl za nás ukřižován, za dnů Poncia Piláta byl umučen a pohřben.

Třetího dne vstal z mrtvých podle Písma.

Vstoupil do nebe, sedí po pravici Otce.

A znovu přijde ve slávě soudit živé i mrtvé a jeho království bude bez konce. Věřím v Ducha Svatého, Pána a dárce života, který z Otce i Syna vychází.

S Otcem i Synem je zároveň uctíván a oslavován a mluvil ústy proroků. Věřím v jednu, svatou, všeobecnou, apoštolskou církev.

Vyznávám jeden křest na odpuštění hříchů.

Očekávám vzkříšení mrtvých a život budoucího věku. Amen.PřímluvyBohoslužba oběti
(díkůvzdání kněze nad chlebem a vínem)
K. Požehnaný jsi Hospodine, Bože celého světa,... chlebem věčného života.

...a stane se nám nápojem duchovním.
L. Požehnaný jsi, Bože, navěky. 

K. Modlete se, bratři a sestry, aby se má i vaše oběť zalíbila Bohu,

Otci všemohoucímu.
L. Ať ji přijme ke své slávě a spáse světa. 

Modlitba nad dary

Preface

K. Pán S vámi.
L. I s tebou.


K. Vzhůru srdce.
L. Máme je u Pána.

K. Vzdávejme díky Bohu, našemu Otci.
L. Je to důstojné a spravedlivé. 


K. Vpravdě je důstojné a spravedlivé, dobré a spasitelné, Svatý Otče, všemohoucí věčný Bože.......... 

Sanctus - svatý

Svatý, Svatý, Svatý, Pán, Bůh zástupů.

Nebe i země jsou plny tvé slávy. Hosana na výsostech.

Požehnaný, jenž přichází ve Jménu Páně. Hosana na výsostech.Proměňování

Kněz proměňuje na oltáři chléb v tělo Pána Ježíše a víno v jeho krev. Slova "na mou památku" zpřítomňují to, co už bylo. Při slovech: „Vezměte a jezte z toho všichni: Toto je moje tělo, které se za vás vydává.“ skloníme hlavu. Při pozdvihování Nejsvětějšího Těla Páně pohlédneme s vírou na svatou hostii a v duchu pozdravíme Pána Ježíše slovy: "Pán můj a Bůh můj!" nebo: "Ježíši v tebe věřím, v tebe doufám, tebe nade všechno miluji."

Opět skloníme hlavu při slovech: „Vezměte a pijte z něho všichni: Toto je kalich mé krve, která se prolévá za vás všechny na odpuštění hříchů. Toto je smlouva nová a věčná. To konejte na mou památku. Při pozdvihování Nejsvětější Krve Páně pohlédneme s vírou na zdvižený kalich a v duchu pozdravíme Pána Ježíše slovy: „Pán můj a Bůh můj!“ nebo: „Ježíši v Tobě žiji, v Tobě umírám, Tvůj jsem živ i mrtev. 

 

K. Večer před svým utrpením vzal Ježíš při večeři do svých svatých rukou chléb,
vzdal díky Otci, lámal, dával svým učedníkům a řekl:

      Vezměte a jezte z toho všichni:
Toto je moje tělo, které se za vás vydává.


Po večeři vzal také kalich, znovu vzdal Otci díky, dal učedníkům a řekl:
      Vezměte a pijte z něho všichni: Toto je kalich mé krve, která se prolévá za vás všechny na odpuštění hříchů.
Toto je smlouva nová a věčná. To konejte na mou památku.

K. Tajemství víry.
L. Tvou smrt zvěstujeme, tvé vzkříšení vyznáváme,

na tvůj příchod čekáme, Pane Ježíši Kriste.Přijímání

Pater noster – Otče náš

 

Otče náš, jenž jsi na nebesích, 
posvěť se jméno tvé.
Přijď království tvé.
Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. 
Chléb náš vezdejší dej nám dnes.
A odpusť nám naše viny,
jako i my odpouštíme našim viníkům. 
A neuveď nás v pokušení,
ale zbav nás od zlého.
Amen.
 

 

K. Vysvoboď nás ode všeho zlého, Bože, ... našeho spasitele Ježíše Krista.
L. Neboť tvé je království i moc i sláva navěky.

K. Pane Ježíši Kriste ... na věky věků.
L. Amen.

K. Pokoj Páně ať zůstává vždycky s vámi.
L. I s tebou.

 

 

K. Pozdravte se navzájem pozdravením pokoje.

(přítomní si podají ruku se slovy "Pokoj Vám", nebo "pokoj Tobě")

 

Agnus Dei


Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, smiluj se nad námi.
Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, smiluj se nad námi.

Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, smiluj se nad námi.


K. Hle, Beránek Boží, který na sebe vzal hříchy světa.

Blahoslavení, kdo jsou pozváni k večeři Beránkově.

L. Pane, nezasloužím si, abys ke mně přišel, ale řekni jen slovo,

a má duše bude uzdravena.

-----------------------------------------------------------

Soukromá modlitba před svatým přijímáním:

Chléb nebeský přijmu a budu vzývat jméno Pána.

Tělo našeho Pána Ježíše Krista ať zachová mou duši k věčnému životu. Amen.

Krev našeho Pána Ježíše Krista ať zachová mou duši k věčnému životu. Amen.

--------------------------------------------------------------------

Modlitba po přijímání

Závěrečné obřady

Zde je možnost vsunout ohlášky, nebo rozloučení vlastními slovy.

K. Pán s vámi.
L. I s tebou.

K. Požehnej vás všemohoucí Bůh, + Otec i Syn i Duch Svatý.
L. Amen.

K. Jděte ve jménu Páně.
L. Bohu díky.

(na závěr se většinou zpívá poslední sloka písně)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Archiv

Kalendář
<< červen / 2019 >>


Statistiky

Online: 1
Celkem: 121553
Měsíc: 2733
Den: 89