Jdi na obsah Jdi na menu
 


 BOHOSLUŽBA SLOVA (bez účasti kněze) kratší text

(bez účasti kněze)

1. Úvodní obřady - účelem je, aby věřící vytvořili jedno společenství a připravili se na náležité slavení. Věřící se mají vyzvat, aby se duchovně připojili ke knězi, který slaví eucharistickou oběť v témže dni.

 

2. Bohoslužba slova - Bůh mluví k svému lidu, aby mu zjevil tajemství vykoupení a spásy. Po vysvětlení lit. čtení má následovat usebrané ticho. Je vhodné, aby farář předem odevzdal homilii laikovi, kterou má přečíst. Lid odpovídá Vyznáním víry a přímluvami. Přímluvy mají probíhat podle stanoveného pořadí úmyslu. Kromě toho má se častěji přidávat úmysl za kněžská povolání, za papeže, za biskupa, za faráře. (Direktorium, č. 44)

 

3. Díkůvzdání - při němž Bůh je veleben pro svou nesmírnou slávu a milosrdenství. Může se konat po přímluvách nebo po sv. přijímání formou např. Žl 100; 113; 118; 136; 147; 150; hymnus nebo kantikum (Magnificat); nebo litanie. Díkůvzdání nesmí probíhat formou eucharistické modlitby, aby nedocházelo k záměně se mši svatou.

 

 4. Obřad sv. přijímání - vyjadřuje a uskutečňuje společenství s Kristem a s bratry a sestrami, hlavně s těmi, kteří přistupují k sv. přijímání.
      Před modlitbou Páně přistoupí ten, kdo řídí bohoslužbu, ke svatostánku, kde je uložena eucharistie, vezme ciborium, položí na obětní stůl a začne výzvou k modlitbě Páně (pokud nenásleduje díkůvzdání).
      Potom může následovat pozdravení pokoje. Po sv. přijímání je vhodné zachovat určitou dobu ticho nebo se může zazpívat žalm nebo jiný chvalozpěv. (pokud nenásleduje díkůvzdání). Zakončí modlitbou po sv. přijímání. (Direktorium, č. 47-48).
 

Závěrečné obřady.
      Součástí mohou být ohlášky na další týden. Předsedající zakončí křížem a propuštěním (např. z breviáře).

-------------------------------------------------------------------------------------------

 

VSTUPNÍ OBŘADY

Při příchodu toho, kdo předsedá bohoslužbě, se zpívá vstupní zpěv.

 

Moderující
      + Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.

Lid: Amen.

 

ÚKON KAJÍCNOSTI

Moderující
      Bratři a sestry, chvalme Pána, který nás zve ke stolu svého slova a svého Těla. Ještě před tím však litujme svých hříchů a Bůh nám odpustí.

 

I.

Po chvíli ticha

Všichni
      Vyznávám se všemohoucímu Bohu a vám všem,

že často hřeším myšlením, slovy i skutky a nekonám, co mám konat:

Je to má vina, má veliká vina.

Proto prosím Matku Boží, Pannu Marii, všechny anděly a svaté

i vás, bratři a sestry, abyste se za mě u Boha přimlouvali.

 

Moderující: Ukončí úkon kajícnosti: 

Smiluj se nad námi, všemohoucí Bože,
      odpusť nám hříchy a doveď nás do života věčného.

Lid: Amen

 

II.

ModerujícíSmiluj se nad námi, Pane.

Lid: Hřešili jsme proti Tobě.

 

ModerujícíUkaž nám, Pane, své milosrdenství.

Lid: A dej nám svou spásu.

 

ModerujícíSmiluj se nad námi, všemohoucí Bože, odpust' nám hříchy a doved' nás do života věčného.

Lid: Amen

 

KYRIE

Konal - li se úkon kajícnosti třetím způsobem nebo předcházelo toto volání už při vstupním zpěvu, pak se na tomto místě vynechává.

 

ModerujícíKyrie, eleison. Christe, eleison. Kyrie, eleison.

Lid: Kyrie, eleison. Christe, eleison. Kyrie, eleison.

 

Nebo: 
ModerujícíPane, smiluj se. Kriste, smiluj se. Pane, smiluj se.

Lid: Pane, smiluj se. Kriste, smiluj se. Pane, smiluj se.

 

 

GLORIA

O nedělích (mimo advent a půst), slavnostech, svátcích a při významných příležitostech.

 

Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj lidem dobré vůle.

Chválíme tě. Velebíme tě. Klaníme se ti. Oslavujeme tě. Vzdáváme ti díky pro tvou velikou slávu.
      Pane a Bože, nebeský Králi, Bože, Otče všemohoucí. Pane, jednorozený Synu, Ježíši Kriste. Pane a Bože, Beránku Boží, Synu Otce.
      Ty, který snímáš hříchy světa, smiluj se nad námi; ty, který snímáš hříchy světa, přijmi naše prosby.
      Ty, který sedíš po pravici Otce, smiluj se nad námi.
      Neboť Ty jediný jsi Svatý, Ty jediný jsi Pán, Ty jediný jsi Svrchovaný, Ježíši Kriste, se Svatým Duchem ve slávě Boha Otce. Amen.

 

VSTUPNÍ MODLITBA

ModerujícíModleme se.

modlitba (na příslušný den) končí těmito slovy:

 

ModerujícíSkrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků.

 

(nebo): Neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků.

(nebo): Neboť ty žiješ a kraluješ s Bohem Otcem v jednotě Ducha Svatého po všechny věky věků.

Lid: Amen.

 

PRVNÍ ČTENÍ

Lektor čte od ambonu první čtení, po jeho skončení řekne:

Lektor: Slyšeli jsme slovo Boží.

Lid: Bohu díky.

 

RESPONSORIÁLNÍ ŽALM

Žalmista nebo lektor zpívá (recituje) žalm a lid vkládá opakovanou odpověď:

 

DRUHÉ ČTENÍ

Čte - li se druhé čtení, čte se stejným způsobem jako bylo čteno první.

 

ZPĚV PŘED EVANGELIEM

Následuje ALELUJA nebo sloka písně, nebo jiný vhodný zpěv.

 

EVANGELIUM

Moderující:

Jestliže lid sedí: Prosím povstaňte

pokračuje: 
      Úryvek z evangelia podle ... (Matouše, Marka, Lukáše, Jana)

 

Po přečtení řekne:

Moderující
      Slyšeli jsme slovo Boží.

Lid: Bohu díky.

 

PROMLUVA 
      (Laikům není dovoleno kázat. Může se vložit psaný komentář textu nebo přečíst napsané kázání kněze, apod.)

 

CREDO - VYZNÁNÍ VÍRY

O nedělích a o slavnostech:

 

Věřím v jednoho Boha, Otce všemohoucího, 

Stvořitele nebe i země, všeho viditelného i neviditelného.

Věřím v jednoho Pána Ježíše Krista, jednorozeného Syna Božího,

který se zrodil z Otce přede všemi věky:

Bůh z Boha, Světlo ze Světla, pravý Bůh z pravého Boha,

zrozený, nestvořený, jedné podstaty s Otcem:

skrze něho všechno je stvořeno.

On pro nás lidi a pro naši spásu sestoupil z nebe.

(následující větu skloníme hlavu)

Skrze Ducha svatého přijal tělo z Marie Panny a stal se člověkem.

Byl za nás ukřižován, za dnů Poncia Piláta byl umučen a pohřben.

Třetího dne vstal z mrtvých podle Písma.

Vstoupil do nebe, sedí po pravici Otce.

A znovu přijde, ve slávě, soudit živé i mrtvé a jeho království bude bez konce. Věřím v Ducha svatého, Pána a dárce života, který z Otce i Syna vychází,

s Otcem i Synem je zároveň uctíván a oslavován a mluvil ústy proroků.

Věřím v jednu, svatou, všeobecnou, apoštolskou církev.

Vyznávám jeden křest na odpuštění hříchů.

Očekávám vzkříšení mrtvých a život budoucího věku. Amen.

 

PŘÍMLUVY

O nedělích a slavnostech jsou povinné, v ostatních dnech se doporučuje, aby byly zařazeny do bohoslužby. Je možné použít knihu přímluv, misálu nebo spontánně za přispění lidu. Pořadí proseb je obvykle toto: a) za potřeby církve; b) za státní představitele a spásu celéhosvěta; c) za ty, které tíží jakékoli nesnáze; d) za místní společenství. Avšak při zvláštní příležitosti, jako je biřmování, sňatek, pohřeb, může se pořadí proseb upravit s přihlédnutím k této zvláštní okolnosti. (IGMR, č. 70).

 

DÍKŮVZDÁNÍ

Po přímluvách následuje sloka písně, během níž se připraví oltář: korporál misál. Přináší se ze svatostánku ciborium. Ten, kdo moderuje slavení bohoslužby slova předstoupí před obětní stůl, kde je položena Nejsvětější svátost, poklekne a spolu s věřícími se modlí jednu z doporučených modliteb. Doporučující modlitby: ŽI 100; 113; 118; 136; 147; 150; hymnus nebo kantikum (Magnificat); nebo litanie. Díkůvzdání je možné se pomodlit také po sv. přijímání.

 

Moderující:

 

Žalm 99 (100)

Jásejte Pánu, všechny země! A služte Pánu s radostí, s plesáním pojďte před jeho tvář! Vězte: jen Pán je naším Bohem! Stvořil nás, proto my jsme jeho lid, stádo jeho pastvy. Vcházejte v jeho brány s díkem, do jeho síní s chvalozpěvem! Chvalte a ctěte jeho jméno! Protože Pán je dobrotivý, po všechny věky milosrdný, věrný je ke všem pokolením.

 

Nebo: Žalm 112 (113)

Oslavujte, služebníci Páně, oslavujte svaté jméno Páně! Ať je požehnáno jméno Páně od tohoto dne až do věčnosti! Od východu slunce do západu, ať je jméno Páně velebeno! Pán je povznesen nad všechny rody, jeho sláva převyšuje nebe. Kdo je jako Pán, náš Bůh, jenž vládne na nebi i po celé zemi, který má svůj trůn na výsostech, z vysokosti do hlubiny shlíží! Slabého on pozdvihuje z prachu, ubožáka zdvíhá ze smetiště,aby posadil ho vedle knížat, vedle mocných knížat svého lidu. Místo v domě má i pro bezdětnou, jako pro blaženou matku synů.

 

MODLITBA PÁNĚ

Moderující
      Povstaňme a
      Pomodleme se, jak nás naučil Pán Ježíš (jak nás naučil náš Pán Ježíš Kristus):

 

Všichni
      Otče náš, jenž jsi na nebesích posvěť se jméno tvé.

Přijd' království tvé.
      Bud' vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.

Chléb náš vezdejší dej nám dnes.

A odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům.

A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.

 

ModerujícíNeboť tvé je království i moc a sláva navěky.

 

POZDRAVENÍ POKOJE

Moderující: Pane Ježíši Kriste, tys řekl svým apoštolům: Odkazuji vám pokoj, svůj pokoj vám dávám. Nehleď tedy na naše hříchy, ale na víru své církve, podle vůle ji naplňuj pokojem a veď k jednotě. Neboť ty žiješ a kraluješ na věky věků.

Lid: Amen

 

ModerujícíPozdravme se navzájem pozdravením pokoje.
      (Podáváme ruku se slovy: "Pokoj Vám" nebo "Pokoj Tobě").

 

SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ

Moderující:

    (Poklekne, pozdvihne Nejsvětější Svátost a říká:) 

Hle, Beránek Boží, ten, který na sebe vzal hříchy světa. Blahoslavení, kdo jsou pozváni k večeři Beránkově.

 

Všichni:

    Pane, nezasloužím si abys ke mně přišel, ale řekni jen slovo, a má duše bude uzdravena.

 

Moderující:
      S úctou přijme Kristovo tělo. Před tím potichu říká:

Tělo Kristovo ať mě zachová k životu věčnému;

nebo: Chléb nebeský přijmu a budu vzývat jméno Pána;

nebo: Tělo našeho Pána Ježíše Krista ať zachová mou duši k věčnému životu. Amen.
     

Zpívá se sloka písně nebo jiný vhodný zpěv. Po skončení svatého přijímání následuje očištění patény, uložení Nejsvětější Svátosti zpět do svatostánku a umyti rukou. Ministrant složí korporál a odnese misál k sedes.

 

MODLITBA PO PŘIJÍMÁNÍ

 

ModerujícíModleme se. (říká modlitbu a končí slovy: ...... Skrze Krista, našeho Pána.

 

Nebo:

Neboť on s tebou žije a kraluje na věky věků.

 

Nebo:

Neboť ty žiješ a kraluješ na věky věků.

Lid: Amen.

 

ZÁVĚREČNÉ OBŘADY

Zde je možné vsunout krátké sdělení (ohlášky), nebo rozloučení vlastními slovy.

 

PROPUŠTĚNÍ

Moderující
      Ať nás žehná a chrání nás všemohoucí a milosrdný Bůh, + Otec, Syn, i Duch Svatý.

 

Nebo:
      Dej nám, Bože, své požehnání, chraň nás všeho zlého a doved' nás do života věčného.

 

Nebo:
      Ať nám Bůh žehná, chrání nás všeho zlého a dá nám život věčný.

Lid: Amen

 

ModerujícíDobrořečme Pánu.

    (nebo): Jděte v pokoji.

 

Lid: Bohu díky.

 

Zpívá se závěrečná sloka písně.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Archiv

Kalendář
<< červen / 2019 >>


Statistiky

Online: 3
Celkem: 121551
Měsíc: 2735
Den: 91